Főoldal » Archív » „Unokázó” hozzátartozók elleni vádiratok Sopronban

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség három sze­mély ellen nyúj­tott be két vád­ira­tot „uno­ká­zás” néven ismert tevé­keny­ség, vagy­is ami­att, hogy az elkö­ve­tők magu­kat bajba jutott hoz­zá­tar­to­zó­nak, jel­lem­ző­en uno­ká­nak kiad­va a sér­tet­tek­től tele­fo­non pénzt csal­nak ki.

Az egyik vád­irat­ban két férfi sze­re­pel elkö­ve­tő­ként, a másik­ban az idő­sebb férfi fiá­nak az élet­tár­sa, egy fia­tal nő.

Mind­két vád­irat­ban közös, hogy 2015 tava­szá­tól 2016 év ele­jé­ig több, össze­sen tizen­négy idős höl­gyet keres­tek meg a Dunán­túl észak­nyu­ga­ti részén. A hívó min­den eset­ben egy isme­ret­len nő volt, aki rend­re a sér­tet­tek hoz­zá­tar­to­zó­já­nak - jel­lem­ző­en uno­ká­já­nak, lányá­nak - adta ki magát, akit a sér­tet­tek a hang­ja alap­ján fel­is­mer­ni vél­tek. Az isme­ret­len nő külön­bö­ző prob­lé­mák­ra hivat­ko­zás­sal 300.000 – 800.000 Ft közöt­ti össze­ge­ket kért a sér­tet­tek­től, ame­lye­kért isme­rő­sét küld­te el. Az „ isme­rős” az egyik vád sze­rin­ti kilenc eset­ben – a két férfi meg­be­szé­lé­sét köve­tő­en – a fia­ta­labb férfi volt, a másik vád­irat­ban sze­rep­lő öt eset­ben a nő vád­lott.

Az egyik vád­irat sze­rint a férfi vád­lot­tak az 56 és 92 év közöt­ti höl­gyek­től mind­össze­sen 3.600 000 Ft-ot kér­tek és abból 1.440.000 Ft-ot sze­rez­tek meg, míg a másik vád­irat nő vád­lott­ja 2.500.000 Ft-ot pró­bált kicsal­ni, amely­ből 1.630.000 Ft-ra tett szert.

Az elkö­ve­tők a vád­ira­tok­ban fog­lalt cse­lek­mé­nye­i­ket direkt az erre a célra beszer­zett és rövid ideig hasz­nált tele­fo­nok­kal és SIM kár­tyák­kal való­sí­tot­ták meg.

Az ügyész­ség a férfi vád­lot­ta­kat 9, a nő vád­lot­tat 5 rend­be­li minő­sí­tett lopás­sal vádol­ja. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján 7 és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.