Főoldal » Hírek » Unokázós csalásokat szervezett egy fogvatartott – vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi videóval

A vád sze­rint a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő 37 éves férfi a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből szer­vez­te, illet­ve követ­te el a csa­lá­so­kat. A pén­zért futá­ro­kat - töb­bek között egy fia­tal­ko­rú roko­nát - küld­te a sér­tet­tek ott­ho­ná­hoz. Két bűn­tár­sat az egyik sér­tett talp­ra­esett­sé­gé­nek köszön­he­tő­en fog­tak el a rendőrök.

A vád­irat sze­rint a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő 37 éves férfi a csa­lá­so­kat 2020. feb­ru­ár 28. és 2020. ápri­lis 18. között követ­te el, az álta­la beszer­ve­zett bűn­tár­sak segítségével.

A férfi a büntetés-végrehajtási inté­zet­be ille­gá­li­san bevitt mobil­te­le­fo­no­kon hívta fel az idős­ko­rú sér­tet­te­ket. Előt­tük az uno­ká­juk­nak, gyer­me­kük­nek, vagy barát­juk­nak adta ki magát és elhi­tet­te velük, hogy nagy baj­ban van, fogva tart­ják, és csak nagy össze­gű kész­pénz, vagy éksze­rek átadá­sa ese­tén enge­dik el. A meg­té­vesz­tett sér­tet­tek által össze­gyűj­tött pén­zért – szin­tén a mobil­te­le­fon­ja­in meg­szer­vez­ve – rend­sze­rint a roko­na­it és isme­rő­se­it küld­te, akik­kel a meg­szer­zett pénzt egy­más között szét­osz­tot­ták, illet­ve annak egy részét neki az inté­zet­be eljuttatták.

Az ügy­nek 9 vád­lott­ja van; a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben töb­bek között részt vett a fog­va­tar­tott férfi édes­any­ja, uno­ka­test­vé­re, mos­to­ha test­vé­re, fia­tal­ko­rú mos­to­ha uno­ka­hú­ga - aki az elkö­ve­tés ide­jén 16 éves volt - és más isme­rő­se­ik, de a férfi az egyik zár­ka­tár­sát is beszer­vez­te az egyik bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­be, megszervezésébe.

Az ügy­nek 6 sér­tett­je van, több­nyi­re 80 év felet­ti­ek. A vád­lott, tár­sai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 4 eset­ben össze­sen több mint 8,7 mil­lió forint kárt oko­zott, ebből egy idős házas­pár 8 mil­lió forin­tot adott át a futárnak.

Két csa­lás kísér­le­ti szak­ban maradt; egy 88 éves nő szom­széd­ja köz­be­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en nem adott át pénzt a csa­lók­nak, a másik eset­ben pedig a sér­tett talp­ra­esett­sé­gé­nek köszön­he­tő­en, a rend­őrök el is fog­ták a pén­zért érke­ző két bűn­tár­sat. Ez utób­bi eset­ben, a 2020. már­ci­us 1-jén, II. kerü­le­ti ott­ho­ná­ban fel­hí­vott sér­tett és a férje rájött a csa­lás­ra, a sér­tett fel­is­mer­te, hogy nem a fiá­val beszél, de elját­szot­ta a meg­té­vesz­tett áldo­zat sze­re­pét, miköz­ben érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A rend­őrök a két futárt tet­ten érték, és elfogták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 37 éves, külö­nös és több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben össze­sen 6 rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, illet­ve kísér­le­te miatt, továb­bá - mivel két eset­ben fia­tal­ko­rú roko­nát bírta rá az elkö­ve­tés­re - kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat. Vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés az indít­vány azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tó. Tár­sa­it - a bűn­cse­lek­mé­nyek­ben vál­lalt sze­re­pük­nek meg­fe­le­lő­en - is csa­lás­sal, illet­ve abban köz­re­mű­kö­dés­sel, továb­bá pénz­mo­sás­sal vádol­ja a főügyész­ség. Mind­egyik vád­lot­tal – a fia­tal­ko­rú­val szem­ben is – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés az indítvány.

Az üggyel kap­cso­lat­ban, illet­ve az elfo­gá­sok­ról köz­zé­tett rend­őr­sé­gi hírek az aláb­bi lin­ke­ken megtekinthetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorokkel-egyutt-vartak-az-unokazos-csalokat

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ket-unokazos-futart-fogtak-el-a-budapesti-0