Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Unokázós csaló elleni vádemelés Győrben - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség négy rend­be­li minő­sí­tett csa­lás­sal, vala­mint kábítószer-birtoklással vádol egy fér­fit, aki un. uno­ká­zós csa­lá­sok­kal idős embe­rek meg­té­vesz­té­sé­ben vett részt.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként való­sí­tot­ta meg az elkö­ve­té­si maga­tar­tá­so­kat: fel­ada­ta a meg­té­vesz­tett sze­mé­lyek­től kicsalt pénz átvé­te­le volt.

Tevé­keny­sé­ge tavaly augusz­tus­hoz köt­he­tő, mikor négy idős sér­tet­tet kere­sett fel pénz átvé­te­le cél­já­ból. Az első sér­tett 20.000 eurót, vagy­is több mint hét­mil­lió forint érté­kű valu­tát adott át neki, a máso­dik más­fél mil­lió forin­tot, a har­ma­dik 700.000 forin­tot, míg a negye­dik­től ugyan négy­mil­lió forin­tot kér­tek, de a sér­tett érte­sí­tet­te a szom­szé­da­it és a rend­őr­sé­get, mire a férfi elmenekült.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben 25 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.