Főoldal » Archív » „Unokázós” csalók elfogása Sopronban

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik 2020. már­ci­us 10. nap­ján 3.700.000 forin­tot csal­tak ki egy het­ven­hat éves asszony­tól „uno­ká­zás­sal”.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik férfi – a fia­ként bemu­tat­koz­va – azzal hívta fel az idős sér­tet­tet, hogy autó­bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a néni vegye magá­hoz az ott­hon tar­tott pénzt és azt adja át egy, a tele­fo­ná­ló által az ott­ho­ná­hoz kül­dött személynek.

A meg­be­szélt helyen a két férfi jelent meg, az egyi­kük figyelt, míg a másik átvet­te a pénzt.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a szö­kés, elrej­tő­zés, és a bűn­is­mét­lés veszé­lye indo­kol­ja. A ter­hük­re rótt minő­sí­tett csa­lás bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság a mai napon fog dönteni.