Főoldal » Hírek » Unokázós csalók elleni vádemelés - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves ádán­di és egy 40 éves bala­ton­sza­ba­di férfi, vala­mint egy 22 éves szom­bat­he­lyi nő ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő koráb­bi, az Egye­sült Király­ság­ban élő apósa ún. uno­ká­zós csa­lá­so­kat vég­re­haj­tó bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, ame­lyet ő irá­nyí­tott kül­föld­ről. Az alá­ren­delt­sé­gé­ben lévő és az ő kons­pi­ra­tív módon adott uta­sí­tá­sai sze­rint eljá­ró nő vád­lott szer­vez­te be ún. futár­nak az akko­ri élet­tár­sát, az ádán­di férfit.

Az elkö­ve­té­si mód­sze­rük sze­rint a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó férfi angol elő­hí­vó­jú szám­ról Magyar­or­szá­gon élő, idős­ko­rú, könnyen meg­té­veszt­he­tő sze­mé­lye­ket hívott fel tele­fo­non. Magát jel­lem­ző­en valót­la­nul a sér­tett köze­li hoz­zá­tar­to­zó­já­nak, fiá­nak, uno­ká­já­nak adta ki, és azt állí­tot­ta, hogy sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó autó­bal­ese­tet oko­zott, amely során nagy érté­kű kár kelet­ke­zett. A férfi az idős­ko­rú sér­tet­tek sze­ret­te­i­kért érzett aggo­dal­mát kihasz­nál­va nagyobb össze­gű kész­pénzt kért azért, hogy ren­dez­ni tudja a bal­eset­tel oko­zott kárt. Közöl­te velük továb­bá, hogy a pén­zért hama­ro­san az egyik isme­rő­se fog elmenni.

A sér­tet­tek téve­dés­be ejté­sét köve­tő­en a férfi a sér­tett lakó­he­lyé­hez küld­te a két tár­sát. A futár ezután magát a sér­tett hoz­zá­tar­to­zó­ja barát­já­nak, isme­rő­sé­nek kiad­va átvet­te a kicsalt, össze­ké­szí­tett kész­pénzt. A két vád­lott az összeg felét később eljut­tat­ta a szer­ve­zet irá­nyí­tó­já­hoz, a másik felét pedig a saját meg­él­he­té­sük­re fordították.

A vád sze­rint az ádán­di férfi és élet­tár­sa 2020 ápri­li­sá­ban egy báta­szé­ki, egy bajai, egy örké­nyi és egy nagy­ka­ni­zsai idős­ko­rú nő meg­ká­ro­sí­tá­sá­ban vet­tek részt, míg a bala­ton­sza­ba­di férfi az örké­nyi sér­tett lak­cí­mé­re szál­lí­tot­ta őket, tudva arról, hogy a tár­sai bűn­cse­lek­ményt követ­nek el. A négy sér­tet­tet össze­sen közel két és fél mil­lió forint kár érte.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény 1-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A kicsalt pén­ze­ket átve­vő férfi és az élet­tár­sa jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van­nak. A járá­si ügyész­ség velük szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, míg sofőr tár­suk­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járásbíróságnál.

A bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ját a brit ható­sá­gok Ang­li­á­ban – az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra kibo­csá­tott európai- és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján – elfog­ták; a Magyar­or­szág­nak tör­té­nő átadá­sa folya­mat­ban van.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-bunszervezet-iranyitojat-is-elfogtak-az-egyesult