Főoldal » Archív » „Unokázós” csalók Érd környékén

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett három férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, akik Érd kör­nyé­kén élő idős embe­re­ket csap­tak be azzal, hogy bajba jutott köze­li csa­lád­tag­juk­nak azon­nal segít­se­nek nagyobb pénzösszeggel. 

Magyar­or­szá­gon az elmúlt idő­szak­ban csa­lá­si for­ma­ként meg­je­lent az úgy­ne­ve­zett „uno­ká­zós” csa­lás. A jel­lem­ző­en idős sér­tet­te­ket célzó elkö­ve­tői mód­szer lénye­ge a következő:

Az egyik elkö­ve­tő veze­té­kes tele­fon­szám­ra érke­ző tele­fon­hí­vás során a sér­tett köze­li hoz­zá­tar­to­zó­já­nak adja ki magát. Közli, hogy bal­ese­tet szen­ve­dett, és sür­gő­sen pénz­re van szük­sé­ge. Jelzi, hogy a pénz átvé­te­lé­re egy isme­rő­sét küldi el a sér­tett­hez. Ennek meg­fe­le­lő­en a sér­tett lak­cí­mé­re érke­zik egy társa, aki az elő­ké­szí­tett pénzt vagy más érté­ke­ket átve­szi. A meg­szer­zett érté­ke­ken aztán elosztoznak.

A bűn­ügy három gya­nú­sí­tott­ja, három férfi is ilyen bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét ter­vel­te ki.

2019 janu­ár­já­ban egy kül­föl­dön élő tár­suk magyar tele­fon­köny­vek­ben sze­rep­lő, a nevük alap­ján idős­nek vélt asszo­nyo­kat hívott fel Érden és Buda­ör­sön. Két­ség­be­esett han­gon azt mond­ta, hogy ő a sér­tett uno­ká­ja, bal­ese­tet szen­ve­dett. Sür­gő­sen szük­sé­ge van több száz­ezer forint kész­pénz­re. Miu­tán az idős nők meg­ri­ad­va azt vála­szol­ták, hogy fizet­nek, a férfi jel­zett a tár­sa­i­nak, a bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja­i­nak. A három, már a közel­ben vára­ko­zó férfi meg­je­lent a sér­tet­tek­nél és elvet­te a borí­ték­ba készí­tett pénzt vagy ékszereket.

A becsa­pott idős sér­tet­tek 200.000,- forint­tól 700.000,- forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket fizet­tek a gyanúsítottaknak.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói 2019. janu­ár 23-án és janu­ár 25-én fog­ták el, és vet­ték őri­zet­be a három férfit.

A nagyobb kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fér­fi­ak szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll. Tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­ba­don hagy­va újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el, vagy veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét. Mind­ez kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­suk­kal aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te a kényszerintézkedéseket.