Főoldal » Archív » Unokázós csalók letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség

Az idős­ko­rú sér­tett rájött, hogy nem a fiá­val beszél, ezért talp­ra­esett módon a rend­őrök kezé­re adta az elkö­ve­tő­ket. A bíró­ság egyet­ér­tett az ügyé­szi indít­vánnyal, és a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tők 2018. októ­ber 27-én, veze­té­kes tele­fo­non fel­hív­ták a 74 éves sér­tet­tet, amely­nek során a tele­fo­ná­ló az idős nő fiá­nak adta ki magát, és azt állí­tot­ta, hogy autó­bal­ese­te volt, össze­tört egy drága autót, és ezért csak akkor enge­dik el, ha fizet nekik ezért 2-3 mil­lió forin­tot. A sér­tett rájött a csa­lás­ra, és miköz­ben elhi­tet­te a tele­fo­ná­ló­val, hogy össze­gyűj­ti neki az ott­hon tar­tott pár száz­ezer forint kész­pén­zét, egy másik tele­fon­ról érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik a hely­szín­re érke­ző gya­nú­sí­tot­ta­kat elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a két őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa szük­sé­ges és indokolt.

A nyo­mo­zás kez­de­ti sza­kasz­ban van, egye­bek mel­lett a még isme­ret­len tár­sak azo­no­sí­tá­sa szük­sé­ges. E tekin­tet­ben meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni attól, hogy a már elfo­gott gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén tár­sa­ik­kal össze­be­szél­ve a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék. Emel­lett a cse­lek­mény súlya, vár­ha­tó bün­te­té­si téte­le, egyi­kük­nek pedig az elő­éle­te is indo­kol­ja a leg­szi­go­rúbb kényszerintézkedést.

Az ügyé­szi indít­ványt a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­ala­po­zott­nak talál­ta, ezért a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés nem jogerős.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XI. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga teljesíti.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idot-nyert-a-lelemenyes-sertett