Főoldal » Archív » „Unokázós” csalók Monoron

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik idős, job­bá­ra egye­dül élő embe­re­ket csap­tak be Mono­ron és környékén.

A bűn­ügy egyik vád­lott­ja, egy mono­ri férfi 2015 őszén kita­lál­ta, hogy úgy fog pénz­hez jutni, hogy idős embe­re­ket csap be. Elter­vez­te, hogy nyil­vá­nos tele­fon­könyv­ből vagy tuda­ko­zó útján meg­szer­zi a sér­tet­tek tele­fon­szá­mát. Kihasz­nál­va az élet­ko­ru­kat és ebből faka­dó hiszé­keny­sé­gü­ket azt állít­ja magá­ról, hogy ő a sér­tett bajba jutott roko­na, aki­nek sür­gő­sen pénz­re van szük­sé­ge. Mivel azon­ban sze­mé­lye­sen nem tud elmen­ni a kért pén­zért, ezért egy barát­ját küldi el maga helyett.

A férfi ezt az ötle­tet meg­osz­tot­ta két tár­sá­val, aki­ket bevont a csa­lá­sok elkövetésébe.
A három vád­lott 2015 szep­tem­be­re és novem­be­re közöt­ti idő­ben 9, több­nyi­re egye­dül élő fér­fit és nőt hívott fel tele­fo­non. Elhi­tet­ték a 70, 80 év felet­ti sér­tet­tek­kel, hogy roko­nuk: uno­ká­juk, uno­ka­öccsük, aki­nek köl­csön­re lenne szük­sé­ge. Meg­be­szél­ték, hogy az egyik vád­lott barát­nak kiad­va magát megy el a pén­zért. Az idős embe­rek elhit­ték a hazug­sá­got, és ese­ten­ként 200.000-500.000,- forin­tig ter­je­dő össze­get adtak át kész­pénz­ben a házuk­nál meg­je­le­nő vád­lot­tak­nak. A vád­lot­tak a kicsalt pénzt egy­más között elosztották.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a három fér­fit, akik közül az ötle­tet adó és a bűn­cse­lek­ményt szer­ve­ző vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.