Főoldal » Archív » „Unokázós” csalókat tartóztatott le a bíróság - VIDEÓVAL

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség össze­sen kilenc­rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re bűn­szer­ve­zet­ben, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és tíz­rend­be­li kísér­le­te miatt kez­de­mé­nyez­te három buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si helyű, vala­mint három Bor­sod megyei ille­tő­sé­gű férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik azzal az ürüggyel, hogy uno­ká­juk bajba került, ország­szer­te több idős embert káro­sí­tot­tak meg. A bűn­szer­ve­zet kül­föl­dön tar­tóz­ko­dó irá­nyí­tó­it körö­zi a rendőrség.

A gyanú sze­rint 2020. janu­ár 16-án, 17 óra 30 perc körül, a bűn­szer­ve­zet egyik irá­nyí­tó­ja egy kül­föl­di tele­fon­szám­ról fel­hí­vott egy idős gyu­lai nőt, és magát a sér­tett uno­ká­já­nak kiad­va segít­sé­get kért tőle arra hivat­ko­zás­sal, hogy Békés­csa­bán köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szen­ve­dett. Az isme­ret­len elkö­ve­tő a sér­tett­nek azt állí­tot­ta, hogy a bal­ese­tért ő a fele­lős, abban ő maga is meg­sé­rült, és 8.500 EUR – azaz több mint 2,8 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő – össze­get kell átad­nia a vét­len fél­nek, hogy ne legyen a bal­eset­ből rend­őr­sé­gi ügy. Az idős­ko­rú sér­tett abban a hiszem­ben, hogy az uno­ká­já­val beszél, át akar­ta adni a pénzt a tele­fo­ná­ló sze­mély­nek, ugyan­ak­kor azt is közöl­te vele, hogy csak egy­mil­lió forint összeg van nála, így ennyit tud adni. Az isme­ret­len sze­mély azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy egy barát­ját fogja kül­de­ni a pén­zért, majd bűn­tár­sa­it – a most letar­tóz­ta­tott két buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si helyű fér­fi­a­kat – tele­fo­non a sér­tett lak­cí­mé­re irá­nyí­tot­ta. Végül a pénz átadá­sa nem tör­tént meg, mert idő­köz­ben az idős­ko­rú sér­tett gya­nút fogott, hogy be akar­ják csapni.

A gyanú sze­rint még ugyan­ezen a napon 18 óra körül, a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja ugyan­azon kül­föl­di tele­fon­szám­ról fel­hí­vott egy idős béké­si nőt is és Gergő néven bemu­tat­koz­va, magát a sér­tett uno­ká­já­nak kiad­va azt állí­tot­ta, hogy köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott a 7-es úton, a bal­eset­ben ő is meg­sé­rült, és pénz­re van szük­sé­ge ahhoz, hogy ne legyen a bal­eset­ből rend­őr­sé­gi ügy.  Ez a sér­tett végül több mint 400.000.-Ft érték­ben adott át kész­pénzt és arany éksze­re­ket két, buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si helyű elkö­ve­tő­nek, akik az érté­ke­ket a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja 18 éves fiá­nak adták át, akit a bíró­ság most szin­tén letar­tóz­ta­tott. A három fia­tal férfi és az őket irá­nyí­tó, rend­őr­kéz­re még nem került férfi 2020 janu­ár­já­ban ilyen módon Buda­pes­ten, Sze­ge­den, Kalo­csán és Szé­kes­fe­hér­vá­ron öt sér­tet­tet káro­sí­tot­tak meg, össze­sen 3 mil­lió forint kárt okoz­va és továb­bi négy idős ember­nél pró­bál­koz­tak a fenti mód­szer­rel csalással.

2019 decem­be­ré­ben ugyan­ez­zel az elkö­ve­té­si mód­dal Gyu­lán, Deb­re­cen­ben, Mező­kö­ves­den, Sze­ren­csen, Nyír­egy­há­zán és Sze­ge­den is tör­tén­tek csa­lá­sok, ame­lye­ket a gyanú sze­rint ugyan­azon bűn­szer­ve­zet másik irá­nyí­tó­ja és a most szin­tén letar­tóz­ta­tott Bor­sod megyei fér­fi­ak követ­tek el. Ez a cso­port négy sér­tet­tet káro­sí­tott meg össze­sen 6,6 mil­lió forint kárt okoz­va és továb­bi hat idős ember­nél pró­bál­koz­tak a csalással.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tást egy­részt a szö­kés elrej­tő­zés veszé­lye miatt kez­de­mé­nyez­te, más­részt, mivel alap­pal lehet tar­ta­ni attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel vagy a tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök eltün­te­té­sé­vel a bizo­nyí­tá­si eljá­rás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja egy hónap­ra elren­del­te vala­mennyi gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-csalok-jottek-a-milliok-mentek