Főoldal » Hírek » Út szélén papírdobozban hagyta étlen szomjan a cicákat - az ügyészség vádat emelt ellene – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

Állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség egy 48 éves bün­tet­len elő­éle­tű füzes­gyar­ma­ti férfi ellen, aki az út szé­lé­re tette ki a szá­má­ra fölös­le­ges­nek ítélt cicaszaporulatot.

A férfi 2021. júli­us 13-án, az esti órák­ban kitett hat darab, körül­be­lül öt-hat hetes korú macs­ka köly­köt Füzes­gyar­mat kül­te­rü­le­tén, a 4212. számú úton és az út szé­lén egy nyi­tott papír­do­boz­ban sor­suk­ra hagy­ta őket víz és éle­lem nél­kül. A kis­macs­kák alul­táp­lált álla­pot­ban vol­tak, a kiszá­ra­dás jele­it mutat­ták, ezen felül Her­pesz vírus okoz­ta szem­gyul­la­dás­ban szen­ved­tek, illet­ve bol­há­sak és fül-rühesek is vol­tak. Az út men­tén, gon­do­zás nél­kül két-három napon belül bizo­nyo­san elpusz­tul­tak volna. Nem volt nehéz meg­ta­lál­ni az elkö­ve­tőt, ugyan­is a papír­do­bo­zon rajta volt a lánya neve, címe és tele­fon­szá­ma. A kis­ci­cák a füzes­gyar­ma­ti mező­őr és az állat­or­vos segít­sé­gét köve­tő­en men­hely­re kerültek.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­mé­nyét beis­me­rő fér­fit az ügy­ira­tok alap­ján, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zé­sé­ben pénz­bün­te­tés­re ítélje.