Főoldal » Archív » Utastársát molesztálta, majd kábítószert fogyasztott – letartóztatását indítványozta az ügyészség

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Makói Járá­si Ügyész­ség annak a sze­ge­di fér­fi­nak, aki egy hely­kö­zi busz­já­ra­ton molesz­tál­ta a vele utazó höl­gyet, ille­tő­leg ezt köve­tő­en kábí­tó­szert fogyasz­tott.

A gyanú sze­rint a férfi 2019. októ­ber 9. nap­ján szállt fel 9 óra körü­li idő­ben a Mezőhegyes-Szeged között köz­le­ke­dő menet­rend sze­rin­ti autó­busz­já­rat­ra. Miu­tán Nagy­la­kot elhagy­ták, a gya­nú­sí­tott az autó­busz hátsó részé­be ment, leült a leg­hát­só ülés­re, köz­vet­le­nül a sér­tett mellé. Beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele, kezét a sér­tett comb­ja mellé tette, ille­tő­leg a comb­ja alá kívánt nyúl­ni, mely ellen a hölgy több­ször is til­ta­ko­zott, vala­mint ellök­te a gya­nú­sí­tott kezét. Mind­ezek­re a férfi alpá­ri kije­len­té­sek­kel rea­gált, sze­xu­á­lis aktus­ra utaló kije­len­té­se­ket tett. Makó főte­ré­hez köze­led­ve a sér­tett jelez­te, hogy le sze­ret­ne száll­ni, enged­je ki őt a gya­nú­sí­tott a helyé­ről, azon­ban ennek a férfi több­szö­ri és erő­tel­jes kéré­sek elle­né­re sem tett ele­get, sőt kije­len­tet­te, hogy nem fog fel­kel­ni a helyé­ről. Ennek nyo­ma­té­kot adva lába­it fel­tet­te az ülé­sek­re úgy, hogy a sér­tett csak nagy nehéz­sé­gek árán tudott mel­let­te elmen­ni, melyet kihasz­nál­va a gya­nú­sí­tott meg is fog­dos­ta őt.

A sér­tett jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a gya­nú­sí­tott fele­lős­ség­re voná­sá­ra.

A cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt a gya­nú­sí­tot­tat elő­ál­lí­tot­ták a Makói Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol a ruhá­zat átvizs­gá­lá­sa során kábí­tó­szer­gya­nús anya­got fog­lal­tak le tőle, ille­tő­leg drog­tesz­tet is elvé­gez­tek, mely pozi­tív ered­ményt hozott.

A járá­si ügyész­ség az embe­ri mél­tó­sá­got sértő sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a bűn­is­mét­lés­re veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A férfi külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­ként való­sí­tot­ta meg a gyanú tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nye­ket, vele szem­ben több bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van, vala­mint cse­lek­mé­nyét fel­té­te­les sza­bad­láb­ra bocsá­tás hatá­lya alatt követ­te el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak tár­gyá­ban a Makói Járás­bí­ró­ság bíró­ja a mai napon fog dön­tést hozni.