Főoldal » Archív » Utazó bűnözők rács mögött

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint 4 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt kez­de­mé­nyez­te négy szar­va­si gya­nú­sí­tott – egy 22 éves és egy 37 éves férfi, ille­tő­leg egy 45 éves és egy 37 éves nő – elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a négy gya­nú­sí­tott – két sza­bad­lá­bon lévő tár­suk­kal együtt – 2016 decem­be­re és 2017 már­ci­u­sa között úgy követ­tek el lopá­so­kat, hogy sze­mély­gép­ko­csi­val a szar­va­si lakó­he­lyük­től köze­lebb vagy távo­labb eső tele­pü­lé­sek­re utaz­tak kife­je­zet­ten a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se cél­já­ból. A kiné­zett csa­lá­di házak­ba a nő elkö­ve­tők men­tek be a nyi­tott ajtón besur­ran­va vagy álkulccsal, míg a fér­fi­ak a gép­ko­csi­ban ülve figyel­tek. A lakó­há­zak­ból kizá­ró­lag kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el 40.000.-Ft-tól 1,5 M Ft-ig ter­je­dő összeg­ben. Tisza­föld­vá­ron, Püs­pök­la­dány­ban és Kis­te­le­ken követ­tek el lopá­so­kat ezzel a mód­szer­rel.

Hason­ló mód­szer­rel akar­tak kifosz­ta­ni 2017. janu­ár 12-én a kora dél­utá­ni órák­ban egy idős gyo­ma­end­rő­di nőt is. A 22 éves gya­nú­sí­tott álkulccsal jutott be a 95 éves sér­tett házá­ba, míg tár­sai a gép­ko­csi­ban ülve figyel­tek. A gya­nú­sí­tott magát a nyug­díj­fo­lyó­sí­tó igaz­ga­tó­ság mun­ka­tár­sá­nak adta ki és afe­lől érdek­lő­dött, hogy a sér­tett meg van-e elé­ged­ve a nyug­dí­já­val, ille­tő­leg, hogy hol tart­ja a pén­zét. Tekin­tet­tel azon­ban a sér­tett idős korá­ra és a nehéz­kes kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra, a gya­nú­sí­tott fel­ha­gyott ter­vé­vel és érték eltu­laj­do­ní­tá­sa nél­kül távo­zott a hely­szín­ről; cse­lek­mé­nye kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, vagy a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bün­te­tő­el­já­rás sike­rét veszé­lyez­tet­nék, ille­tő­leg az elkö­ve­tés mód­já­ra és soro­zat jel­le­gé­re tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­állt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a négy gya­nú­sí­tott elő­ze­tes eltar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elren­del­te.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi videó, ille­tő­leg a kap­cso­ló­dó fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/penzre-utaztak-videoval