Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Utazó bűnözők törtek fel páncélszekrényeket – rendőrségi fotókkal – a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség három fér­fi­val szem­ben emelt vádat több­rend­be­li lopás miatt, akik 8 vár­me­gye 21 pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­lá­ban tör­tek fel pán­cél­szek­ré­nye­ket, és 41 sér­tett­nek több mint 8,5 mil­lió forint kárt okoz­tak.

A vád­irat sze­rint az ötve­nes éve­i­ben lévő egyik vád­lott 2023 már­ci­u­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy ország­szer­te kisebb tele­pü­lé­sek pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­lá­ba fog betör­ni, a pán­cél­szek­ré­nye­ket fel­tö­ri, és a pénzt ellop­ja. A férfi a betö­ré­se­ket 2023 ápri­li­sá­tól fél éven keresz­tül egye­dül követ­te el, majd meg­ál­la­po­dott a barát­já­val, hogy a kisze­melt tele­pü­lé­sek­re elszál­lít­ja őt autó­val, így nyújt segít­sé­get neki a lopá­sok elkö­ve­té­sé­ben, és a lopott pén­zen megosztoznak.

A bűn­cse­lek­mé­nyek­ben a meg­ál­la­po­dá­suk alap­ján 2023 novem­be­ré­től ket­ten vet­tek részt, majd 2023 decem­be­ré­ben csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a betö­ré­se­ket kiter­ve­lő vád­lott test­vé­re is, aki szin­tén kapott a bűnös úton meg­szer­zett pénzből.

A vád­lot­tak ajtók vagy abla­kok befe­szí­té­sé­vel jutot­tak be a hiva­ta­lok­ba, a pán­cél­szek­ré­nyek fel­tö­ré­sé­nél láng­vá­gót és sarok­csi­szo­lót is hasz­nál­tak. Ese­ti­leg a műkö­dés­be lépett riasz­tó miatt a cse­lek­ményt abbahagyták.

A három meg­vá­dolt férfi az utol­só bűn­cse­lek­ményt Vas vár­me­gyé­ben követ­te el 2024 janu­ár­já­ban. Őket a Vas Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­ge­i­nek segít­sé­gé­vel fogta el.

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben – más bün­te­té­sek mel­lett – fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát is indítványozta.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A szem­lé­ken készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: Vád­eme­lé­si javas­lat a soro­zat­be­tö­rő banda ellen | A Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)