Főoldal » Archív » Utazó bűnözőkkel szemben emelt vádat a Pásztói Járási Ügyészség

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat öt vád­lot­tal szem­ben, akik három megyé­ben követ­tek el betö­ré­ses lopásokat. 

A mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző, egy­más­sal roko­ni kap­cso­lat­ban álló két nő és három férfi 2016-ban meg­ál­la­po­dott abban, hogy közö­sen lopá­so­kat fog­nak elkö­vet­ni azért, hogy így jus­sa­nak pénzhez.

A 2016 feb­ru­ár­ja és ápri­li­sa között Nóg­rád, Heves és Pest megyé­ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­i­re az egyik vád­lott szál­lí­tot­ta őket gép­ko­csi­já­val. A kisze­melt helye­ken két vád­lott min­dig az autó­ban maradt és figyelt, míg tár­sa­ik a házak­ban érté­kek után kutattak.

A vád­lot­tak a három megyé­ben tizen­két ingat­lan­ba tör­tek be úgy, hogy azok ajta­ját vagy abla­kát befe­szí­tet­ték. Onnan éksze­re­ket, kész­pénzt és taka­rék­be­tét­köny­vet tulaj­do­ní­tot­tak el. Az éksze­re­ket rövid időn belül érté­ke­sí­tet­ték, az azért kapott vala­mint a lopott pén­zen is meg­osz­toz­tak. A vád­lot­tak több mint 6 mil­lió forint kárt okoz­tak a jel­lem­ző­en idős­ko­rú sér­tet­tek­nek, mely­ből mind­össze 660 ezer forint térült meg.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re köte­le­zé­sü­ket indít­vá­nyoz­ta vádiratában.