Főoldal » Archív » Utcai erőszak szenteste napján és az újévben

Egy német állam­pol­gár 2013. decem­ber 24-én tett­leg akar­ta rend­re­u­ta­sí­ta­ni a sza­bály­ta­lan­ko­dó, és gép­ko­csi­já­val ütkö­ző nőt. A férfi kiug­rott a kocsi­já­ból, szi­dal­maz­ta a nőt, akit meg­pró­bált a kezé­nél fogva a kocsi­já­ból kirán­gat­ni. A nő meg­ré­mül­ve segít­sé­gért kiál­tott. Két arra járó férfi meg­aka­dá­lyoz­ta a továb­bi táma­dást. A ter­helt ekkor felé­jük ütött-rúgott, és az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző más járó­ke­lők­kel is vitat­ko­zott, kia­bált. Egy másik férfi - aki nem tudta elvi­sel­ni, ha ide­ge­nek az ingat­la­na elé par­kol­nak - 2014. feb­ru­ár köze­pén Nagy­len­gyel­ben pró­bált erő­szak­kal érvényt sze­rez­ni vélt iga­zá­nak. Ami­kor egy pár a kocsi­já­val a háza elé állt, a férfi dühé­ben kapát raga­dott, kiro­hant az utcá­ra, és nagy erő­vel bever­te a gép­ko­csi első szél­vé­dő­jét, közel 50 000 Ft kárt okoz­va. A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség mind­két eset­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vitte bíró­ság elé az ügyet.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 03 011