Főoldal » Archív » Utcai ökölharc Somogy megyében

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt három kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akik hara­gos viszo­nyuk miatt fényes nap­pal az utcán összeverekedtek.

2015. októ­ber 16. nap­ján az egyik vád­lot­tat a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon tanú­ként hall­gat­ták ki. Emi­att a férfi a szom­széd­ban lakó hara­go­sát és annak fele­sé­gét hibáz­tat­ta, ezért berúg­ta a szom­széd bejá­ra­ti ajta­ját és meg­ver­te a fele­sé­get, aki ettől könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Ezután az asszony hívá­sá­ra haza­ér­ke­ző férj az utcán vere­ke­dés­re hívta ki a házas­tár­sa táma­dó­ját. A két férfi köl­csö­nös szi­dal­ma­zá­sok köz­ben ököl­lel több­ször meg­ütöt­te egy­mást. Ebbe bekap­cso­ló­dott a táma­dó olda­lán annak uno­ka­test­vé­re is, ütöt­ték, rúg­ták a fér­jet, aki ettől súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vere­ke­dő­ket az utcá­ra érke­ző lakók szét­vá­lasz­tot­ták, azon­ban a nőt koráb­ban bán­tal­ma­zó, még min­dig fel­in­dult férfi egy ököl­ütés­sel a szom­széd­ja autó­já­nak abla­kát is betörte.

Az ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.