Főoldal » Hírek » Utcakövekkel és betondarabokkal támadtak haragosukra - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A fér­fi­ak koráb­bi hara­go­suk­kal vitáz­tak, a ház ajta­ját nagy­mé­re­tű kövek­kel és beton­da­rab­bal bezúz­ták, a bere­pü­lő kövek­kel testi sérü­lé­se­ket okoz­va.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. janu­ár végén, dél­után, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen ittas álla­pot­ban lévő koráb­bi hara­go­suk­kal szó­vál­tás­ba kerül­tek, köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egy­mást. A férfi besza­ladt a házba, elő­vett egy bozót­vá­gó kést, és azzal akart kimen­ni, azon­ban az élet­tár­sa vissza­tar­tot­ta, belül­ről támaszt­va a bejá­ra­ti ajtót. Ekkor a fér­fi­ak az utcán több, kb. 0,5-1 kg súlyú köve­ket vet­tek fel, vala­mint egy 1,5 kg-os beton­da­ra­bot is, ame­lyek­kel meg­do­bál­ták a bejá­ra­ti ajtót a bent lévők­re céloz­va, az üve­ge­zett rész betört és a kövek a lakás­ba bere­pül­tek.

A ház­ban tar­tóz­ko­dók ekkor meg­ijed­tek és a kony­há­ba mene­kül­tek, a táma­dók viszont az utcá­ról lát­ták, hogy a kony­há­ban van­nak, továb­bi kövek­kel és beton­da­ra­bok­kal az abla­kot betör­ték, egyi­kük beki­a­bált, hogy ezt még meg­be­szél­jük, majd eltá­voz­tak.

Az ingat­lan­ban tar­tóz­ko­dó férfi kisebb, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lot­tak által hasz­nált esz­kö­zök jel­le­gé­re, mére­té­re és súlyá­ra figye­lem­mel, alkal­ma­sak vol­tak súlyos sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra, melyek elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek és a vélet­len­nek köszön­he­tő.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.