Főoldal » Archív » Úthengert lopott

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 45 éves
tata­bá­nyai fér­fit, aki Auszt­ri­á­ban lopott.

A férfi 2013. szep­tem­ber 13-án, Auszt­ri­á­ban, Linz­ben a nyi­tott par­ko­ló­ból ellop­ta az oszt­rák épí­té­si vál­la­lat tulaj­do­nát képe­ző után­fu­tót, és az azon talál­ha­tó, közel 10.000.000,- forint érté­kű úthen­gert úgy, hogy azo­kat az álta­la bérelt kis­busszal elszál­lí­tot­ta.

A Komárom- Esz­ter­gom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -lopás