Főoldal » Hírek » Útonálló jelleggel akart rabolni egy 13 éves fiú – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy az elkö­ve­tés­kor 13 éves fia­tal­lal szem­ben, aki 2021 novem­be­ré­ben meg­pró­bált kira­bol­ni egy másik fiút. A fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lott javí­tó­in­té­ze­ti nevelését.

A vád­irat sze­rint, az elkö­ve­tés­kor 13 éves fiú 2021. novem­ber 8-án a dél­utá­ni órák­ban a XIV. kerü­let­ben a Rákos­pa­tak utcá­nál lévő gya­lo­gos felül­já­ró­nál sétált négy isme­rő­sé­vel. Velük szem­ben gya­lo­golt egy kis­ko­rú fiú, aki­nek a vád­lott egyik társa vál­lal neki­ment, majd még kér­dő­re is vonta őt. A sér­tett tovább ment volna, a fia­tal­ko­rú vád­lott azon­ban úgy dön­tött, hogy kira­bol­ja fiút, ezért előbb ő is meg­lök­te, majd több­ször is meg­kér­dez­te, hogy van-e nála tele­fon vagy pénz­tár­ca, illet­ve, hogy átkutathatja-e őt. A vád­lott elkezd­te követ­ni áldo­za­tát, folya­ma­to­san a vál­lá­val lök­dös­te őt, vala­mint meg­fe­nye­get­te, hogy meg­szur­kál­ja. Mivel ezzel sem érte el a cél­ját, a sér­tett tele­fon­já­nak és pénz­tár­cá­já­nak meg­szer­zé­se cél­já­ból ököl­lel több­ször is meg­ütöt­te a kis­ko­rút a fején, ami­vel csak azért hagyott fel, mert egyik isme­rő­se elhúz­ta, a töb­bi­ek pedig rászól­tak, hogy ne csi­nál­ja. A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban ennél súlyo­sabb sérü­lé­se is lehe­tett volna a bán­tal­ma­zás jel­le­ge és ereje alap­ján, ennek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek köszönhető.

Az eljá­rás során kiren­delt igaz­ság­ügyi szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a 13 éves vád­lott beszá­mít­ha­tó, és ren­del­ke­zik a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képességgel.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a fia­talt rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za vád­ira­tá­ban. A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a fiú az élet­ko­ra miatt nem von­ha­tó felelősségre.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a fia­tal­ko­rú lát­ha­tó, ahogy a cse­lek­ményt köve­tő­en egy ját­szó­té­ren beszél­get isme­rő­se­i­vel és ,,árnyék­bok­szol”.”