Főoldal » Archív » Útonálló kerékpáros

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény  miatt emelt vádat azzal kis­kun­fél­egy­há­zi fér­fi­val szem­ben, aki kerék­pá­ro­zó asszo­nyo­kat lopott meg Nagy­kő­rö­sön.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy kis­kun­fél­egy­há­zi férfi 2016 júli­u­sá­ban sza­ba­dult a bün­te­té­sé­ből. Sza­ba­du­lá­sa után mun­ka­he­lyet nem kere­sett, jöve­del­me nem volt, elha­tá­roz­ta, hogy lopá­sok­ból biz­to­sít­ja a meg­él­he­té­sét.

Kis­kun­fél­egy­há­zán azon­ban már ismer­ték, ezért úgy dön­tött, hogy más tele­pü­lé­sen követ el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, melyek­nek a mód­sze­rét is kidol­goz­ta. 2016 augusz­tu­sa és novem­be­re között 6 alka­lom­mal kerék­pár­já­val vonat­ra szállt, Kis­kun­fél­egy­há­zá­ról Nagy­kő­rös­re uta­zott.

A vas­út­ál­lo­más­ról kerék­pár­ral bement Nagy­kő­rös köz­pont­já­ba, figyel­te a kerék­pá­ros embe­re­ket. Ami­kor olyan egye­dül­ál­ló, idő­sebb nőt látott, aki a tás­ká­ját a kerék­pár ele­jén lévő kosár­ba tette, a kisze­melt sér­tett után haj­tott. Nép­te­len, elha­gya­tott utcá­ba érve, a nőket meg­ke­rül­te, benyúlt a sér­tet­tek kerék­pár­ján lévő kosár­ba, onnan a tás­kát kiemel­te, majd kerék­pár­já­val a vas­út­ál­lo­más­ra tekert. A kerék­pár­ral  fel­szállt a vonat­ra, útköz­ben a lopott tás­kák­ból a kész­pénzt és a mobil­te­le­font eltet­te, a tás­kát, a többi tár­gyat, az okira­tok­kal együtt eldob­ta.

A vád­lott  ese­ten­ként 7.000-30.000,- forin­tig ter­je­dő összeg­ben követ­te el a lopá­sa­it.

Az egyik nő nem ijedt meg a fér­fi­tól, utá­na­ment és vissza­kér­te a tás­ká­ját, amit a vád­lott a kabát­ja alatt rej­te­ge­tett. A férfi meg­lök­te a sér­tet­tet és a tás­ká­val együtt elhaj­tott.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást.