Főoldal » Archív » Útonálló módon rabolta ki a kerékpáros sértettet

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 28 éves hel­vé­ci­ai férfi ellen, aki 2017. ápri­lis 4-én Hel­vé­ci­án közös ita­lo­zás után a kerék­pár­já­ról lelö­kött és kira­bolt egy hely­bé­li férfit.

 A 29 éves vád­lott és a sér­tett férfi 2017. ápri­lis 4-én dél­után és este egy hel­vé­ci­ai presszó­ban ita­loz­tak. A sér­tett­nél volt egy ezüst színű ciga­ret­ta­tar­tó, ami­ben mint­egy 140.000 forint kész­pénz volt. A vád­lott látta, hogy a sér­tett­nél sok pénz van és elha­tá­roz­ta, hogy megszerzi.

 A vád­lott 21 óra körül kiment a presszó­ból és a Kecs­ke­mét irá­nyá­ba veze­tő út bal olda­lán, a bok­rok mögé elbújt. Kis­vár­tat­va jött arra kerék­pár­ral az erő­sen ittas sér­tett. Ami­kor a férfi a vád­lott rej­tek­he­lyé­hez ért, a rabló kiug­rott a bokor­ból és a sér­tett­hez sza­lad­va lelök­te őt a bicikliről.

 A lökés miatt a sér­tett a föld­re esett. A vád­lott a föl­dön fekvő férfi ingé­nek zse­bé­ből kirán­tot­ta a ciga­ret­ta­tar­tót benne a pénz­zel. A pénzt kivet­te, a tár­cát a közel­ben eldob­ta, majd távo­zott a hely­szín­ről. A föl­dön fekvő sér­tet­tet az arra hala­dó autó­sok vet­ték észre, akik érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és a mentőket.

 A rend­őrök a rab­lás utáni napon elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a gya­nú­sí­tot­tat, akit a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett. A rend­őr­ség a rabolt pénz­ből 60.000 forin­tot és a ciga­ret­ta­tar­tót lefog­lal­ta és kiad­ta a sér­tett­nek, így a kár rész­ben megtérült.

 A sér­tett a rab­lás miatt az arcán könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés­ként az arc­csont­ja is eltör­he­tett volna, ami­nek elma­ra­dá­sa nem a vád­lot­ton múlott.

 Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat az ügyész­ség rab­lás bűn­tet­tén kívül köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a meg nem térült kár meg­té­rí­té­sé­re is köte­lez­ze a bíró­ság. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.