Főoldal » Archív » Útonálló módon rabolták ki a fiatal férfit Hajdú-Bihar megyében

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal­ko­rú és egy fel­nőtt­ko­rú vád­lott ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A vád sze­rint a vád­lot­tak hosszabb ideje ismer­ték egy­mást, bará­tok vol­tak. 2016. már­ci­us 29-én este Haj­dú­had­ház köz­pont­já­ban tar­tóz­kod­tak, ami­kor meg­lát­ták az egye­dül lévő sér­tet­tet és meg­ál­la­pod­tak abban, hogy meg­szer­zik az értéktárgyait.

A vád­lot­tak a sér­tett után men­tek és ami­kor a város kevés­bé for­gal­mas utcá­ján   utol­ér­ték, az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott hátba rúgta, majd köz­re­fog­ták, ököl­lel  ütöt­ték és fel­szó­lí­tot­ták, hogy a nála lévő pénzt adja át.

A sér­tett nem adta oda a pén­zét és segít­sé­gért kiál­tott. Ekkor az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott átka­rol­ta a fejét, míg a másik fia­tal­ko­rú vádlott-társa átnéz­te a ruhá­it és a nad­rág­zse­bé­ből kivet­te a mobil­te­le­font, majd azzal együtt elfu­tot­tak a helyszínről.

A vád­lot­tak a rab­lás során meg­szer­zett mobil­te­le­font még aznap éjjel értékesítették.

Az eljá­rás során a nyo­mo­zó ható­ság a mobil­te­le­fon lefog­lal­ta és kiad­ta a sértettnek.

A sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehetősége.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség társ­tet­tes­ként, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A vád­irat­ban a fel­nőtt­ko­rú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg a két fia­tal­ko­rú vád­lott ese­té­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.