Főoldal » Hírek » Útonálló módon rabolták ki a kocsmából távozó vendéget- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik egy szó­ra­ko­zó­hely­ről erő­sen ittas álla­pot­ban, egye­dül távo­zó fér­fit követ­ni kezd­tek, majd egy elha­gya­tott helyen ököl­lel bán­tal­maz­ták és elvet­ték a mobil­te­le­fon­ját, és a pén­zét. Utóbb az egyik rabló a tele­font vissza­ad­ta a sér­tett­nek, így a kár rész­ben meg­té­rült.

A vád­irat sze­rint a sér­tett fia­tal­em­ber 2020. augusz­tus 15-re vir­ra­dó­ra a bará­ta­i­val egy kis­kun­ha­la­si sörö­ző­ben ita­lo­zott és erő­sen ittas álla­pot­ba került. Haj­nal­ban egye­dül távo­zott a szó­ra­ko­zó­hely­ről, azon­ban ittas­sá­gá­ból adó­dó­an rosszul lett és a föld­re leült. A közel­ben lévő isme­rő­sei – köz­tük a fia­ta­labb vád­lott - ezt látva fel­aján­lot­ták a segít­sé­gü­ket, de a sér­tett ezt elhá­rí­tot­ta és a vas­út­ál­lo­más kivi­lá­gí­tat­lan része felé indult.

A fia­ta­labb vád­lott a sörö­ző előtt vára­ko­zó idő­sebb tár­sá­nak beszá­molt az elha­gya­tott helyen, egye­dül sétá­ló ittas sér­tett­ről, továb­bá arról, hogy pénz van nála, ezért elha­tá­roz­ták, hogy utá­na­men­nek és meg­szer­zik az érté­ke­it. Követ­ni kezd­ték, majd a rako­dó­épü­let mögött utol­ér­ték a kerí­tés­nek támasz­ko­dó sér­tet­tet. Ekkor az idő­sebb rabló ököl­lel arcon ütöt­te áldo­za­tát, ami­től ő a föld­re esett. Ezután átku­tat­ták a ruhá­za­tát és elvet­ték a mobil­te­le­fon­ját, pénz­tár­cá­ját, vala­mint elekt­ro­mos ciga­ret­ta­kész­le­tét. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló arc- és kopo­nya­zú­zó­dást szen­ve­dett.

A vád­lot­tak a rabolt zsák­mány­ból az elekt­ro­mos ciga­ret­ta­kész­le­tet eldob­ták, a mobil­te­le­font pedig a fia­ta­labb vád­lott rövid­del a rab­lás után vissza­ad­ta, így a kár egy része meg­té­rült. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a rab­ló­kat hama­ro­san elfog­ták.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó két fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá köz­ügyek­től eltil­tá­su­kat indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a hely­szí­ni szem­lén.