Főoldal » Hírek » Útonálló módon raboltak ki egy férfit Kiskunhalason - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint 2020 szep­tem­be­ré­ben Kis­kun­ha­la­son a föld­re lökött és kira­bolt egy haza­fe­lé tartó idős fér­fit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber 11-én dél­után egy kis­kun­ha­la­si étte­rem­ben fel­fi­gyelt egy ittas és lát­ha­tó­an rossz fizi­kai álla­pot­ban lévő fér­fi­re. Ami­kor a sér­tett a kerék­pár­já­ba kapasz­kod­va, nehéz­ke­sen haza­fe­lé indult, a vád­lott követ­ni kezd­te.

Egy sörö­ző mel­lett meg­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet és pénzt kért tőle. A sér­tett övtás­ká­ja a kerék­pár első kosa­rá­ban volt. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a tás­kát meg­szer­zi. A sér­tett mellé lépett és az idős fér­fit a kerék­pár­já­val együtt a föld­re lökte. A kosár­ból kikap­ta az övtás­kát és elsza­ladt a hely­szín­ről. A tás­ká­ban 65.000 forint kész­pénz, bank­kár­tya és a sér­tett ira­tai vol­tak.

A sér­tett segít­sé­gért kia­bált, amire egy járó­ke­lő fel­fi­gyelt és a mene­kü­lő rabló után eredt. A vád­lott futás köz­ben a tás­ká­ból a pénzt és az ira­to­kat magá­hoz vette, majd a tás­kát az üldö­ző felé dobta.

A vád­lot­tat rövid időn belül, még aznap elfog­ták a kis­kun­ha­la­si rend­őrök és lefog­lal­ták a zsák­mány többi részét is, így a kár tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült. A sér­tett nem sérült meg, de a kora és a beteg­sé­gei miatt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra nem volt képes.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott a rab­lást két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, ezért elíté­lé­se ese­tén eze­ket is végre kell haj­ta­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.