Főoldal » Archív » Útonálló rablás Kiskunmajsán – vádemelés két férfi ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 29 éves és egy 28 éves kis­kun­maj­sai férfi ellen, akik 2017. szep­tem­ber 19-én Kis­kun­maj­sán egy ittas fér­fi­től mobil­te­le­font és pénzt rabol­tak, továb­bá a fia­ta­labb vád­lott lopá­so­kat is elkövetett.

A két vád­lott 2017. szep­tem­ber 19-én este Kis­kun­maj­sán fel­fi­gyel­tek egy ittas fér­fi­re, aki a kerék­pár­ját tolta. A vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy a sér­tett álla­po­tát kihasz­nál­va elve­szik az értékeit.

Az idő­sebb vád­lott a sér­tet­tet ész­re­vét­le­nül meg­ke­rül­ve meg­állt egy keresz­te­ző­dés­nél és figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a rab­lást. Eköz­ben bűn­tár­sa hátul­ról a sér­tett mögé lopa­ko­dott és meg­ütöt­te a fejét, ami miatt a sér­tett a föld­re esett. Ezután a fia­ta­labb vád­lott a föl­dön fekvő, szin­te öntu­dat­lan sér­tett mel­lé­nyé­nek zse­bé­ből elvet­te a mobil­te­le­fon­ját és a pénz­tár­cá­ját, mely­ben a sér­tett ira­tai és 4.000,-Ft kész­pén­ze volt.

A vád­lott a pénzt eltet­te, a tár­cát az ira­tok­kal együtt eldob­ta, amit a sér­tett más­nap talált meg. A fia­ta­labb vád­lott a tele­font még a rab­lás nap­ján elad­ta egy isme­rő­sé­nek, aki nem tudott annak ere­de­té­ről. A zsák­má­nyolt pénzt a vád­lot­tak egy­más között elosz­tot­ták, a rend­őrök a mobil­te­le­font meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták. A sér­tett a rab­lás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lést szen­ve­dett és kérte a meg nem térült kár meg­té­rí­té­sét is.

A 28 éves vád­lott ezen kívül 2017 szep­tem­be­ré­ben Kis­kun­maj­sán két lopást is elkö­ve­tett, elő­ször egy csa­lá­di ház utcai kapu­já­ról 3 db alu­mí­ni­um hul­lám­le­mezt fesze­ge­tett le 2.000 forint érték­ben, majd egyik isme­rő­se házá­nak udva­rá­ról egy 30.000 forint érté­kű kerék­párt lopott.

A járá­si ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A fia­ta­labb vád­lott­nak a rab­lá­son kívül 2 rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.