Főoldal » Hírek » Üzemanyag ellátási gondok megoldását ígérte a csaló - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2022 tava­szán lite­ren­ként 600 forin­tért ígért gáz­ola­jat a sér­tett­nek, de azt nem szál­lí­tot­ta le.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 40-es éve­i­ben járó férfi 2022 már­ci­u­sá­ban mun­ka­kap­cso­lat révén ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, akit fuva­ro­zá­si fel­ada­tok elvég­zé­sé­vel bízott meg. A vád­lott emel­lett valót­la­nul azt állí­tot­ta neki, hogy nagy tétel­ben - 600 forin­tért - tud  gáz­ola­jat sze­rez­ni. A gáz­olaj ára ezen idő­szak­ban ható­sá­gi ársza­bás­sal volt sza­bá­lyo­zott, annak rög­zí­tett ára 481 forint volt, de a vásá­rol­ha­tó mennyi­ség a ható­ság által kor­lá­to­zott volt.

A sér­tett, a férfi állí­tá­sá­ban bízva, tőle 1.000 liter gáz­ola­jat ren­delt meg, mely­nek ellen­ér­té­ke­ként egy ben­zin­kú­ton 600.000 forint kész­pénzt át is adott neki. A vád­lott azon­ban sem az üzem­anya­got nem szál­lí­tot­ta le a sér­tett­nek, sem a pénzt nem adta vissza, ehe­lyett rövid idő eltel­té­vel elér­he­tet­len­né vált.

Az ügyész­ség a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és párt­fo­gó fel­ügye­let hatá­lya alatt álló fér­fit nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, az ügy­ben az érde­mi dön­tést a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.