Főoldal » Archív » Üzemanyagot sikkasztottak a sofőrök a rájuk bízott gépjárművekből

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, vala­mint orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot tizen­egy sze­méllyel szemben.

Az első­ren­dű vád­lott 2016. évben mér­leg­ke­ze­lő­ként dol­go­zott egy ter­me­lő­szö­vet­ke­zet telep­he­lyén, ame­lyen az ásvány­olaj­ter­mék for­gal­ma­zás­sal fog­lal­ko­zó cég gép­jár­mű­vei parkoltak.

Az  üzem­anya­got szál­lí­tó gép­jár­mű­vek sofőr­jei rend­sze­re­sen a  gép­jár­mű­vek szál­lí­tó tar­tá­lyá­ban tárolt, a kiürí­tést köve­tő­en meg­ma­radt üzem­anya­got eltu­laj­do­ní­tot­ták úgy, hogy egy átala­kí­tott cső­vel leszív­ták az üzem­anya­got és azt 20 és 50 lite­res kan­nák­ba össze­gyűj­töt­ték. Ezt köve­tő­en az eltu­laj­do­ní­tott üzem­anya­got az első­ren­dű vád­lott részé­re a piaci árnál jóval ala­cso­nyabb, 200,- Ft/liter áron értékesítették.

Az első­ren­dű vád­lott ezután az üzem­anya­got 220,- Ft/liter áron tovább érté­ke­sí­tet­te negy­ven sze­mély­nek, amellyel össze­sen több, mint három mil­lió forint bevé­tel­hez jutott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a tizen­egy elkö­ve­tő  közül tíz sze­mély­re  vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés  kisza­bá­sát, továb­bi két főre pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság köte­lez­ze az elkö­ve­tő­ket 3.753.870 Ft össze­gű kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sé­re a sér­tett javára.

Az ügy­ben a Komá­ro­mi  Járás­bí­ró­ság tár­gya­lá­son fog íté­le­tet hozni.