Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Üzemszerűen vesztegette a műszaki vizsgabiztosokat, de büntetlen előéletű szeretne maradni – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a védel­mi fel­leb­be­zé­sek egy­ide­jű eluta­sí­tá­sá­val az ügyész fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta egy fővá­ro­si köz­le­ke­dé­si ható­ság­nál éve­kig zajló vesz­te­ge­té­si ügyben. 

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2023 janu­ár­já­ban emelt vádat egy fővá­ro­si köz­le­ke­dé­si ható­ság­nál éve­kig zajló vesz­te­ge­té­si soro­zat miatt 58 vizs­ga­biz­tos­sal és ügy­in­té­ző­vel szemben.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 20, gép­jár­mű­vek vizs­gáz­ta­tá­sá­ban ügy­in­té­zői fel­ada­to­kat ellá­tó, műsza­ki vizs­ga­biz­to­sok­nak kenő­pénzt adó és a bíró­ság előtt bűnös­sé­gü­ket beis­me­rő elkö­ve­tőt bűnös­nek mond­ta ki hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te­i­nek elkö­ve­té­sé­ben. Közü­lük 19 ter­hel­tet vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítélt, továb­bi 1 főt bün­te­tés helyett 2 év idő­tar­tam­ra pró­bá­ra bocsá­tott. Emel­lett az egyik gép­jár­mű import­tal fog­lal­ko­zó egy­sze­mé­lyi tár­sa­sá­got irá­nyí­tó elkö­ve­tőt elő­ze­te­sen men­te­sí­tet­te a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alól.

Továb­bi 38 bűn­társ­nál bírói bizo­nyí­tá­si eljá­rás­sal foly­ta­tó­dik a büntetőügy.

Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sét köve­tő­en az ügyész a pró­bá­ra bocsá­tott elkö­ve­tő ter­hé­re pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a 2016-2020. évek között a műsza­ki vizs­ga­ál­lo­más biz­to­sa­it üzem­sze­rű­en, vissza­té­rő­en vesz­te­ge­tő nő ter­hé­re az elő­ze­tes bírói men­te­sí­tés mel­lő­zé­se érde­ké­ben fellebbezett.

Továb­bi három ter­helt ese­té­ben védel­mi fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­sé­re került sor, a kisza­bott pénz­bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért, illet­ve elő­ze­tes men­te­sí­tés alkalmazásáért.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val a védel­mi fel­leb­be­zé­sek egy­ide­jű eluta­sí­tá­sá­val az ügyész fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta. Az ügyész­ség sze­rint a köz­élet tisz­ta­sá­gát sértő bűn­tett miatt pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés helyett bün­te­tés kisza­bá­sa indo­kolt, míg a vesz­te­ge­té­si soro­zat­ban éve­kig részt­ve­vő, üzle­ti haszon­szer­zé­se érde­ké­ben kitar­tó szán­dék­kal cse­lek­vő gép­jár­mű import­tőr elkö­ve­tő érdem­te­len arra, hogy men­te­sül­jön a bün­tet­len elő­élet­hez fűző­dő jog­hát­rá­nyok alól.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-muszaki-vizsgaallomason-tortent-vesztegetesi-ugyben-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye