Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Üzemszünet az elektronikus ügyintézésben 2018. december 8-án (szombat) 9:00 órától 15:00 óráig

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy a NISZ Nem­ze­ti Info­kom­mu­ni­ká­ci­ós Szol­gál­ta­tó Zrt. elő­ze­tes tájé­koz­ta­tá­sa alap­ján az álta­luk üze­mel­te­tett köz­pon­ti szol­gál­ta­tá­sok inf­ra­struk­tú­rá­ján ( Biz­ton­sá­gos Kéz­be­sí­té­si Szol­gál­ta­tás, Ügy­fél­ka­pu, Hiva­ta­li Kapu, Cég­ka­pu, magyarorszag.hu, SZÜF, KÜNY, AVDH) decem­ber 8-án (szom­bat) 9:00 órá­tól 15:00 óráig kar­ban­tar­tást végez­nek, ezért az ügyész­ség vala­mennyi szer­ve­ze­ti egy­ség­re vonat­ko­zó­an a két­irá­nyú Hiva­ta­li Kapu kom­mu­ni­ká­ció szünetel.
A meg­je­lölt idő­ben az ügyész­ség kizá­ró­lag papír ala­pon és adat­hor­do­zón tudja fogad­ni a beadványokat.
Szí­ves meg­ér­té­sü­ket és türel­mü­ket köszönjük.