Főoldal » Archív » Üzemszünet az elektronikus ügyintézésben 2018. június 23-án 09:00 órától 17:00 óráig.

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy a NISZ Nem­ze­ti Info­kom­mu­ni­ká­ci­ós Szol­gál­ta­tó Zrt. elő­ze­tes tájé­koz­ta­tá­sa alap­ján a Biz­ton­sá­gos Kéz­be­sí­té­si Szol­gál­ta­tá­son, és a hozzá kap­cso­ló­dó tár­hely szol­gál­ta­tá­so­kon (Hiva­ta­li Kapu, Cég­ka­pu, KÜNY tár­hely) 2018. júni­us 23-án 09:00 órá­tól 17:00 óráig kar­ban­tar­tást végez­nek, ezért az ügyész­ség vala­mennyi szer­ve­ze­ti egy­ség­re vonat­ko­zó­an a két­irá­nyú Hiva­ta­li Kapu kom­mu­ni­ká­ció szü­ne­tel. A meg­je­lölt idő­ben az ügyész­ség kizá­ró­lag papír ala­pon és adat­hor­do­zón, sze­mé­lye­sen tudja fogad­ni a beadványokat.

Szí­ves meg­ér­té­sü­ket és türel­mü­ket köszönjük.