Főoldal » Archív » Üzemszünet az elektronikus ügyintézésben a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészségen 2018.06.28. 07:30-08:30 között, és Siófoki Járási Ügyészségen 2018.06.28 11:00-12:00 között.

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy a NISZ Nem­ze­ti Info­kom­mu­ni­ká­ci­ós Szol­gál­ta­tó Zrt. elő­ze­tes tájé­koz­ta­tá­sa alap­ján a meg­je­lölt idő­pont­ban és hely­szí­ne­ken adat­há­ló­za­ti kar­ban­tar­tást végez­nek, ezért két ügyész­sé­gen a két­irá­nyú infor­ma­ti­kai kom­mu­ni­ká­ció szü­ne­tel­ni fog. Ezen idő­ben a két ügyész­ség kizá­ró­lag papír ala­pon és adat­hor­do­zón, sze­mé­lye­sen tudja fogad­ni a beadványokat.

Szí­ves meg­ér­té­sü­ket és türel­mü­ket köszönjük!