Főoldal » Hírek » Üzlethelyiségekben okozott kárt a garázda férfi - a Komárom - Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki üzlet­he­lyi­sé­gek­ben oko­zott kárt, ezt a cse­lek­mé­nyét tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te.

A vád­irat sze­rint az ittas lévő  férfi 2022. már­ci­us 20-án, 00 óra 30 perc­kor Tata­bá­nyán, a Fő téren talált egy követ, azzal az Árpád tér felé indult. Az egyik üzlet­he­lyi­ség fóli­á­zott kira­kat­üve­get a kővel leg­alább ötször meg­dob­ta, így azt betör­te.

A férfi ezután egy másik  üzlet elé ment, és a kővel az üveg­ből készült bejá­ra­ti ajtót egy­szer meg­dob­ta, azt kitör­te. Egy har­ma­dik üzlet kira­kat­üve­gé­ben is kárt oko­zott a kővel. A férfi a három sér­tett­nek  207.950 Ft,  210.000 Ft, vala­mint 193.720 Ft kárt oko­zott.

A fel­vé­te­len ezek a cse­lek­mé­nyek lát­ha­tók.                                                                                                                      

A férfi a vád sze­rint más bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkö­ve­tett:

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2021. már­ci­us 28-án egy bará­ti össze­jö­ve­te­len élet­tár­sá­val össze­ve­szett, ezután a ház­ból kiment, és egy gép­ko­csi mind­két olda­lát meg­rúg­ta, ezzel abban 104.000 forint kárt oko­zott.

A vád sze­rint a férfi egy nővel  2021. évtől 2022. már­ci­u­sá­ig volt pár­kap­cso­lat­ban, aki azon­ban sza­kí­tott vele. A férfi 2022. már­ci­us 13-án 02.00 óra körü­li idő­ben a nő által lakott tata­bá­nyai lakás­hoz ment, ott  üvöl­töz­ve szi­dal­maz­ta a nőt, majd több darab kővel az abla­kot meg­dob­ta, emi­att az betö­rött. Ezután egy másik abla­kot is betört egy kővel, illet­ve a bejá­ra­ti ajtót ütle­gel­te és rug­dos­ta. Ezek után a férfi a lakó­ház üveg bejá­ra­ti ajta­ját törte be. A kitört üveg­táb­la nyí­lá­sán bemá­szott az épü­let­be, ahol a nő által lakott lakás­hoz ment, és annak ajta­ját rug­dos­ta. A férfi a ron­gá­lás­sal két sér­tett­nek  34.200 Ft, illet­ve 19.972 Ft kárt oko­zott. Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyé­nek az vetett véget, hogy egy férfi távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, ami­nek úgy tett ele­get, hogy a bejá­ra­ti ajtón kelet­ke­zett nyí­lá­son kimá­szott.

Az ügyész­ség a négy­rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­ge és három rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fit fog­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.