Főoldal » Archív » Üzleti titkot megsértve használta fel az adatokat egy nő

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzle­ti titok meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a tata­bá­nyai nővel szem­ben, aki a volt mun­kál­ta­tó­já­nak érde­ke­it sért­ve, tele­fon­szá­mo­kat jog­ta­la­nul fel­hasz­nál­va kíván­ta az ügy­fél­kö­rét megtartani.

A nő 2013 évtől az egyik ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég­nél dol­go­zott keres­ke­del­mi ügy­nök­ként. A szer­ző­dé­sé­ben fog­lal­tak sze­rint a mun­kál­ta­tó adat­bá­zi­sá­ból ada­tot, infor­má­ci­ót nem hasz­nál­hat fel, köte­les eze­ket titok­ban tar­ta­ni, azo­kat a mun­kál­ta­tó­ja érde­ke­it sértő módon nem kezel­he­ti, az ügy­fe­lek­kel kap­cso­la­tos vala­mennyi adat üzle­ti titok. A nő azt is vál­lal­ta, hogy a szer­ző­dés meg­szű­né­sét köve­tő 6 hóna­pon belül nem foly­tat ingat­lan­köz­ve­tí­tői tevé­keny­sé­get, és az üzle­ti tit­kot meg­tart­ja. Az elkö­ve­tő az évek során szá­mos ügy­fél­lel került kap­cso­lat­ba, akik­nek elér­he­tő­sé­gét a szá­mí­tó­gép­ben rögzítette.

A nő 2016 janu­ár­já­ban a mun­ka­vi­szo­nyát közös meg­egye­zés­sel meg­szün­tet­te, azon­ban a pri­vát mobil­te­le­fon­já­ba ügy­fe­lei tele­fon­szá­mát lemen­tet­te, nekik átküld­te az új elér­he­tő­sé­gét, majd egy másik ingat­lan­for­gal­ma­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nál dol­go­zott tovább. A nő ezál­tal a koráb­bi cége érde­ke­i­vel ellen­té­te­sen, jogo­su­lat­lan módon hasz­nál­ta fel az ügy­fe­lek ada­ta­it azért, hogy ők a jövő­ben is őt keressék.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a járá­si ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.