Főoldal » Archív » Üzletszerűen lopta a kerékpárokat Budapesten - vádemelés - VIDEÓVAL

A vád sze­rint a 41 éves férfi tavaly szep­tem­ber­ben is meg­pró­bált ellop­ni egy bicik­lit egy VIII. kerü­le­ti tár­sas­ház zárt udva­rá­ról, az őt tet­ten érő biz­ton­sá­gi őrre pedig kést fogott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. szep­tem­ber 20-án éjjel a VIII. kerü­le­ti tár­sas­ház­hoz ment, fel­fe­szí­tet­te a bejá­ra­ti ajtót, majd bement a házba azért, hogy onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­son el. 

A férfi ezután a tár­sas­ház belső udva­rán tárolt kerék­pá­ro­kat néze­get­te, rán­gat­ta, majd az egyik, lakat­tal lezárt kerék­pár­ról a laka­tot meg­pró­bál­ta levág­ni, ami­kor a tár­sas­ház biz­ton­sá­gi őre őt tet­ten érte és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Mivel a biz­ton­sá­gi őr pró­bál­ta a vád­lot­tat a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­ta­ni, közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott fenye­ge­tés­kép­pen elő­vett a zse­bé­ből egy kést és azt az őrre fogta. A másik férfi ekkor ele­in­te hát­rál­ni kez­dett, de utána követ­te a vád­lot­tat, és a tár­sas­ház kijá­ra­ta előtt ismét meg­pró­bál­ta fel­tar­tóz­tat­ni. Ekkor azon­ban a vád­lott fél­re­lök­te őt olyan erő­vel, hogy elesett, ezután pedig elhagy­ta a helyszínt.

A mene­kü­lő fér­fit a kiér­ke­ző rend­őrök fog­ták el, és nála a kést, vala­mint az elkö­ve­tés­hez hasz­nált fogót is megtalálták

A vád sze­rint a több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő vád­lott a fenti ese­ten kívül, rövid idő­kö­zön belül öt másik kerék­pár­lo­pást is elkö­ve­tett, ezért a Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség őt össze­sen 6 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt is - a 6 év sza­bad­ság­vesz­tést is meghaladhatja.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett koráb­bi fel­vé­te­lek az elkö­ve­tés­ről az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kest-rantott-0