Főoldal » Archív » Vád az autókat bűnszövetségben sikkasztó elkövetőkkel szemben – a bíróság elítélte őket

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság elítél­te azo­kat a vád­lot­ta­kat, akik­kel szem­ben a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ami­att emelt vádat, mert cége­ket vet­tek fik­tí­ven és elvon­ták a cégek a vagyonát.

A vád sze­rint az I. rendű vád­lott 2010-ben elha­tá­roz­ta, olyan cége­ket sze­rez meg, ame­lyek­nek van gép­jár­mű­va­gyo­na. A vád­lott rábír­ta a II. vád­lot­tat, hogy papí­ron legyen a cégek tulaj­do­no­sa, míg a cégek vagyo­nát képe­ző gép­ko­csik az I. rendű vád­lott­hoz kerül­tek, aki azo­kat érté­ke­sí­tet­te. A II. rendű vád­lott a cégek meg­vé­te­le során valót­lan ada­to­kat adott meg. Az I. rendű vád­lott célja ezzel az volt, hogy a gép­ko­csik fel­ku­ta­tá­sát megnehezítse.

A IV. rendű vád­lott a cégét maga is azért kíván­ta elad­ni, hogy a cég vagyo­nát elvon­ja. A II. rendű vád­lott álné­ven a céget meg­vet­te, a cég autó­ját a IV. rendű vád­lott átad­ta az I. rendű vád­lott­nak, aki azt érté­ke­sí­tet­te. A IV. rendű vád­lott ezen felül a cég bank­szám­lá­ján lévő mint­egy 23 mil­lió forint össze­gű kész­pénzt a bank­szám­lá­ról fel­vet­te, illet­ve kár­tyás fize­tés­re használta.

Az I. rendű vád­lott öt cég kap­csán kilenc autó ellen­ér­té­két sze­rez­te meg jog­ta­la­nul. Az autók lízin­gelt, vagy hitel­lel ter­helt jár­mű­vek vol­tak, a ban­kok­nak össze­sen mint­egy 40-45 mil­lió forint össze­gű kárt okoz­tak a vádlottak.

Két cég ese­té­ben - ahol a koráb­bi tulaj­do­nos, a III. rendű vád­lott kéré­sé­re, az I. rendű vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, a II. rendű vád­lott fik­tí­ven meg­vet­te a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat - vagyon­el­vo­nás nem tör­tént. A III. rendű vád­lott ter­hé­re az ügyész­ség más cégek kap­csán elkö­ve­tett sik­kasz­tást és egyéb bűn­cse­lek­mé­nye­ket is rótt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben bűnös­nek mond­ta ki I. rendű vád­lot­tat több rend­be­li, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat 6 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A sik­kasz­tá­si cse­lek­mé­nye­ket a vád­lott bűn­szö­vet­ség­ben követ­te el. A bün­te­tett elő­éle­tű II. rendű vád­lot­tat közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt a bíró­ság 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bün­te­tett elő­éle­tű III. rendű vád­lot­tat a bíró­ság nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A IV. rendű vád­lott bűnös­sé­gét a bíró­ság több rend­be­li, jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­ben és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben mond­ta ki, ame­lyek miatt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A bíró­ság, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, II. rendű, III. rendű és IV. rendű vád­lot­ta­kat gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet veze­tő tiszt­ség­vi­se­lői fog­lal­ko­zá­sá­tól is eltil­tot­ta meg­ha­tá­ro­zott idő­tar­tam­ra. Az íté­let nem jogerős.