Főoldal » Hírek » Vadászfegyverével ölte meg édesapját – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fia­tal ter­helt­tel szem­ben, aki egy közös vadá­sza­tot köve­tő­en lelőt­te apját Barcs közelében.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fiú rend­sze­re­sen elkí­sér­te a hiva­tá­sos vadász sér­tet­tet a vadá­sza­tok­ra, így tudta, hogyan kell a fegy­ve­re­ket hasz­nál­ni. 2022 máju­sá­ban a vád­lott kife­je­zet­ten kérte, hogy az apjá­val tart­has­son egy vadá­szat­ra, mivel – kóros elme­ál­la­po­tá­ból faka­dó azon tév­kép­ze­te miatt, hogy a sér­tett rossz hatás­sal van az embe­ri­ség­re – végez­ni akart vele.

A vadá­sza­tot köve­tő­en a vád­lott meg­vár­ta, hogy az apja bele­kezd­jen az elej­tett vad kizsi­ge­re­lé­sé­be, majd mögé lép­tett és az egyik golyós vadász­pus­ká­val hátul­ról fejbe lőtte. A ter­helt ezt köve­tő­en a holt­tes­tet a hely­szín köze­lé­ben elrej­tet­te és más­nap apja továb­bi fegy­ve­re­it magá­hoz véve Buda­pest­re szökött.

A fiú kóros elme­ál­la­po­ta miatt kép­te­len volt arra, hogy cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­it fel­is­mer­je, vagy hogy e fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő­en cse­le­ked­jék, ezért nem büntethető.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lott bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró okból tör­té­nő fel­men­té­se mel­lett arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ren­del­je el a kényszergyógykezelését.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te az egyik lőfegyverről.