Főoldal » Archív » Vadászházakat, őrházat, zsilipet, stéget loptak

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki tár­sa­i­val két fahá­zat és más épít­mé­nye­ket lopott el egy tó part­já­ról, közel ötmil­lió forint érték­ben.

A férfi 2015 ápri­li­sa és októ­be­re között a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val a Szi­rák kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó, ún. Egre­si tavak part­já­ról őri­zet­len faépü­le­te­ket és egyéb érték­kel bíró dol­go­kat tulaj­do­ní­tott el.

Ellop­ták egy kínai állam­pol­gár két, egyen­ként 54 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­le­tű vadász­há­zát, egy őrhá­zat és egy takar­mány­tá­ro­lót, ami­ket a beton­ala­pig elbon­tot­ták, egy zsi­li­pet is meg­bon­tot­tak, továb­bá egy sté­get, a vil­lany­ve­ze­té­ket és egy tra­fót is szét­szed­tek. A két­szár­nyú fém­ka­put, vala­mint a többi ott talált fém­tár­gyat is össze­da­ra­bol­ták, az épü­le­tek tető­szer­ke­ze­te­it kibon­tot­ták, majd a fahá­zak alko­tó­ré­sze­it, az azok­ban talált két cse­rép­kály­hát és a vas­anya­got is a vád­lott lakó­he­lyé­re szál­lí­tot­ták.

A vád­lott és tár­sai eze­ken felül eltu­laj­do­ní­tot­ták két műkö­dés­kép­te­len jármű szer­ke­ze­ti fel­épít­mé­nyét is úgy, hogy azo­kat bal­tá­val szét­ha­so­gat­ták. A fém­ele­me­ket szin­tén a vád­lott laká­sá­ra szál­lí­tot­ták.

Az elkö­ve­tők a sér­tett­nek 4.747.000 forint kárt okoz­tak, mely­ből mind­össze 33.500 forint térült meg.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta.