Főoldal » Hírek » Vadászkéssel tört munkatársa életére – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy épí­tő­ipa­ri mun­kás nézet­el­té­ré­se­ik miatt a munka- és szo­ba­tár­sá­ra támadt és meg­vág­ta a nya­kát egy vadász­kés­sel. A Fővá­ro­si Főügyész­ség  vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott - egy 45 éves férfi - és a sér­tett férfi ugyan­an­nak az épí­té­si vál­lal­ko­zó­nak dol­goz­tak. Szál­lás­he­lyük egy XXII. kerü­le­ti ipari telep­he­lyen volt, ahol közös szo­bát hasz­nál­tak. Koráb­ban több eset­ben volt köz­tük nézet­el­té­rés a vád­lott rend­sze­res alko­hol­fo­gyasz­tá­sa miatt, illet­ve a sér­tett nem tar­tot­ta kel­lő­en rend­sze­re­tő­nek a vádlottat.

2018. októ­ber 23-án, a mun­ka­vég­zést köve­tő­en, a dél­utá­ni órák­ban a telep­he­lyen a két férfi – más mun­ka­tár­sa­ik­kal együtt – közö­sen, bog­rács­ban főz­tek és ennek során sze­szes­italt fogyasz­tot­tak. A sér­tett ekkor is szóvá tette a vád­lott visel­ke­dé­sét, ami­től a férfi indu­la­tos lett, majd később az épü­let kony­há­já­ban magá­hoz vett egy vadász­kést, és a szo­bá­juk­ba ment, tudva, hogy a sér­tett is hama­ro­san oda fog menni. Ami­kor kis­vár­tat­va a sér­tett is belé­pett a szo­bá­ba, az ajtó mel­lett vára­ko­zó férfi mögé lépett, őt átka­rol­ta, miköz­ben azt mond­ta, hogy most a sér­tett meg­hal, a vadász­kés­sel meg­vág­ta szo­ba­tár­sa nya­kát. A meg­tá­ma­dott előbb a férfi kést tartó kar­ját pró­bál­ta eltol­ni magá­tól, utána köz­vet­le­nül a kés­pen­gé­hez nyúl­va sike­rült azt fél­re­tol­nia, ezután ki tudott sza­ba­dul­ni a vád­lott fogá­sá­ból. A táma­dó erre kisza­ladt a szo­bá­ból, és a kést egy szek­rény mögé rejtette.

A fér­fit a rend­őr­ség rövid idő­vel később a hely­szí­nen elfog­ta, a sér­tet­tet a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. Annak elle­né­re, hogy a véde­ke­ző sér­tett a nya­kán és a kezén csak könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a táma­dott test­tá­jék­ra, a bán­tal­ma­zás esz­kö­zé­re és irá­nyá­ra tekin­tet­tel fenn­állt a súlyo­sabb, akár halá­los sérü­lés kelet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a táma­dó­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fotó­kat a rend­őr­ség a hely­szí­ni szem­lén készítette.