Főoldal » Archív » Vadászlámpával okozott arccsonttörést – vádemelés egy érsekhalmi férfi ellen

A Bajai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 65 éves érsek­hal­mi férfi ellen, aki 2017 decem­be­ré­ben Érsek­hal­mán egy vadász­lám­pá­val olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta egyik isme­rő­sét és annak fiát, hogy az idő­sebb sér­tett arc­csont­ja is eltört.

A 65 éves vád­lott 2017. decem­ber 13-án, dél­után, Érsek­hal­ma kül­te­rü­le­tén, egy gyü­möl­csös köze­lé­ben talál­ko­zott egyik isme­rő­sé­vel és annak fiá­val. A vád­lott az isme­rős fér­fi­vel sze­mé­lyes okból szó­vál­tás­ba keve­re­dett, ami­nek során egy vadász­lám­pá­val egy­szer nagy erő­vel arcon ütöt­te az isme­rőst. Ezt látva az isme­rős fia apja segít­sé­gé­re sie­tett, a vád­lott­hoz ugrott és meg­pró­bál­ta őt ellök­ni. A vád­lott azon­ban a lám­pá­val őt is meg­ütöt­te az arcán, a jobb szeme alatt.

Az idő­sebb sér­tett­nek az ütés miatt a bal arc­üreg csont­ja eltört és az arc­bő­rén repesz­tett sérü­lést is szen­ve­dett. A törés nyolc napon túl, egy hónap alatt gyó­gyult. A másik sér­tett a fején 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket - repesz­tett bőr­sé­rü­lést és szem­hé­já­nak vér­zé­ses zúzó­dá­sát – szenvedett.

A bán­tal­ma­zás miatt azon­ban a fia­ta­labb sér­tett szem­go­lyó­ja is meg­sé­rül­he­tett volna, ami 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lés. Ennek elma­ra­dá­sa nem a vád­lot­ton, hanem a vélet­le­nen múlott.

A bün­te­tett elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel és e bűn­cse­lek­mény kísér­le­té­vel vádol­ja, ezért vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta a bán­tal­ma­zás­hoz esz­köz­ként hasz­nált vadász­lám­pa elkob­zá­sát is. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.