Főoldal » Archív » Vadászpuskával akarta lelőni a volt élettársát

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2019 máju­sá­tól tele­fo­non és sze­mé­lye­sen zak­lat­ta a volt élet­tár­sát, majd 2019. júli­us 24-én egy kecs­ke­mé­ti áru­ház üzle­té­ben egy átala­kí­tott vadász­pus­ká­val akar­ta lelő­ni az asszonyt.

Az idős férfi és a nála 34 évvel fia­ta­labb 2019. ápri­lis végé­ig, 22 éven át éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban, kap­cso­la­tuk­ból egy közös gyer­mek is szü­le­tett. A vád­lott nem tűrte az ellent­mon­dást, erő­sen kor­lá­toz­ta a sér­tet­tet, lel­ki­leg és fizi­ka­i­lag is bán­tal­maz­ta, ami miatt kap­cso­la­tuk meg­rom­lott. A sér­tett 2019. ápri­lis végén el is köl­tö­zött a férfitől.

A vád­lott azon­ban nem tudott bele­nyu­god­ni a sza­kí­tás­ba, ezért sze­mé­lye­sen és tele­fo­non zak­lat­ni kezd­te a volt élet­tár­sát. Napon­ta bement a sér­tett mun­ka­he­lyé­re, az egyik kecs­ke­mé­ti áru­ház­ban lévő üzlet­be, ahol trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta. Ezen kívül 2019. ápri­lis vége és júli­us 24-e között több mint 350 alka­lom­mal hívta tele­fo­non a sér­tet­tet, mely­nek során több­ször meg is fenye­get­te. A sér­tett félel­mé­ben júni­us végén zak­la­tás miatt fel­je­len­tést tett a vád­lott ellen a rend­őr­sé­gen, vala­mint biz­ton­sá­gi őrö­ket is fogadott.

Miu­tán a sér­tett­nek új kap­cso­la­ta lett, a vád­lott 2019. júli­us 24-én elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tet­tet a bolt­já­ban zárás­kor meg­öli. Magá­hoz vett egy enge­déllyel tar­tott dup­la­csö­vű söré­tes vadász­pus­kát, ami­nek – hogy ész­re­vét­le­nül magá­val vihes­se - lefű­ré­szel­te a tusát és a csöve egy részét. A pus­kát meg is töl­töt­te és még tar­ta­lék lőszert is vitt magával. 

A vád­lott 16 óra után pár perc­cel érke­zett meg a volt élet­tár­sa üzle­té­hez, a pus­kát egy papír­tás­ká­ba rejt­ve vitte magá­val. Az üzlet­ben a sér­tett, egy biz­ton­sá­gi őr és egy vásár­ló volt. A vád­lott az üzlet­be belép­ve a biz­ton­sá­gi őrt távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, a fegy­vert pedig a volt élet­tár­sá­ra irá­nyí­tot­ta és közöl­te vele, hogy „meg­öl­lek”. A vásár­ló kime­ne­kült az üzlet­ből, a sér­tett pedig legug­golt a pult mögé. Eköz­ben a biz­ton­sá­gi őr a vád­lott fegy­ve­ré­nek csö­vét elkap­ta és meg­pró­bál­ta kicsa­var­ni a vád­lott kezé­ből a puskát. 

Dula­kod­ni kezd­tek, amely­nek során a sér­tett egy gáz­spray­vel pró­bál­ta a táma­dót leszerel­ni, vala­mint a hátá­ra ugor­va húzta hátra a fejét. A dula­ko­dás során a vád­lott pus­ká­ja egy­szer elsült, a löve­dé­kek az üzlet­he­lyi­ség egyik pol­cá­ba csa­pód­tak, sze­mé­lyi sérü­lést nem okoz­tak. Végül a biz­ton­sá­gi őrnek sike­rült a fegy­vert kicsa­var­nia a vád­lott kezé­ből, majd a föl­dön lenyom­va tar­tot­ta a táma­dót a rend­őrök kiérkezéséig.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a vád­lot­tól lefog­lalt pus­kát és lősze­re­ket is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.