Főoldal » Hírek » Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a Deák téri kettős emberölés ügyében – fotókkal

A tavaly máju­si, Deák téri vere­ke­dés­ben, egy aznap 18. szü­le­tés­nap­ját ünnep­lő férfi halál­ra késelt egy 16 és egy 20 éves fia­talt. A 18 éves vád­lott pár órá­val koráb­ban egy rab­lás­ban is részt vett, amely­nek során szin­tén kést hasz­nált. A két ügy­nek össze­sen 6 vád­lott­ja van. 

A minő­sí­tett ember­ölés vád­lott­ja 2020. május 22-én éjsza­ka a 18. szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­te vádlott-társaival, egy 19 éves test­vér­pár­ral. A vád­lot­tak az V. kerü­let, Deák téren, a gör­desz­ka pálya mel­let­ti padok­nál tar­tóz­kod­tak, ami­kor egy a tár­sa­sá­guk­ban lévő 17 éves lány - aki szin­tén vád­lott az ügy­ben - elvett egy padon alvó fia­tal férfi mel­lől egy hang­fa­lat. A vád­lot­ti és a sér­tet­ti tár­sa­ság között emi­att szó­vál­tás ala­kult ki, majd a három férfi vád­lott a hang­fal meg­tar­tá­sa érde­ké­ben meg­ütöt­te a sér­tet­te­ket. A 18 éves férfi az egyik sér­tet­tet a nála lévő kés­sel com­bon szúr­ta, ököl­lel arcon ütöt­te, majd az ütés ere­jé­től hátra eső fér­fit meg­rúg­ta. A sér­tet­tek még ezután is követ­ték a vád­lot­ti tár­sa­sá­got, hogy a hang­fa­lat vissza­sze­rez­zék. A továb­bi vere­ke­dést egy arra elha­la­dó jár­őr­au­tó meg­je­le­né­se sza­kí­tot­ta félbe, amely­nek lát­tán a vád­lot­tak elsza­lad­tak a hely­szín­ről, és egy órán keresz­tül a VI. kerü­let, Pau­lay Ede utcá­ban lévő egyik lép­cső­ház­ban húz­ták meg magukat.

Pár órá­val később, haj­na­li fél négy körül, az V. kerü­let, Her­ceg­prí­más utcai gya­log­át­ke­lő­hely­nél az ember­ölés két sér­tett­je és tár­sa­sá­guk, vala­mint egy másik tár­sa­ság között dula­ko­dás ala­kult ki. Ekkor érke­zett meg a jár­da­szi­get­hez a 18 éves vád­lott és két társa, a 19 éves test­vér­pár, akik bekap­cso­lód­tak a vere­ke­dés­be. Az egyik test­vér a 16 éves sér­tet­tel is vere­ke­dett, a sér­tett ennek során meg­ütöt­te őt. Ekkor sza­ladt oda a sér­tett­hez a 18 éves vád­lott, aki a vád sze­rint a nála lévő kés­sel a 16 éves fér­fit elő­ször a hátán, majd a vele szem­be for­du­ló sér­tet­tet a mell­ka­sán is több­ször meg­szúr­ta. A 16 éves férfi a szú­rá­sok­tól össze­esett, de még esz­mé­le­té­nél volt, ami­kor oda­lé­pett hozzá az a 19 éves vád­lott, akit a sér­tett az előbb meg­ütött, és a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ta a fején. Eköz­ben a test­vé­re - őt a bán­tal­ma­zás­ban biz­to­sít­va és támo­gat­va - szo­ro­san mögöt­te állt. A szú­rá­so­kat köve­tő­en eleve nagy fáj­dal­ma­kat átélő, még élet­ben lévő sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás foko­zott fáj­dal­mat és szen­ve­dést oko­zott. A sér­tett ezután még fel­tá­pász­ko­dott a föld­ről, tett néhány lépést, majd össze­esett és a hely­szí­nen meg­halt. A sér­tett halá­lát a mell­ka­sát ért szú­rá­sok okozták.

Ekkor az ellen­ke­ző irány­ból a másik, 20 éves sér­tett a kése­lő vád­lott felé futott, majd dula­kod­ni kezd­tek, amely­nek során a vád­lott a kés­sel több­ször meg­szúr­ta a sér­tet­tet. Ekkor a sér­tett kissé eltá­vo­lo­dott, azon­ban a vád­lott követ­te őt, majd a kés­sel még egy­szer meg­szúr­ta. A sér­tett a föld­re esett és rövid időn belül meghalt. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az akkor 18 éves kése­lőt több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, a 19 éves test­vér­párt - egyi­kü­ket, mint bűn­se­gé­det - külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, két továb­bi vere­ke­dőt cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. A hang­fal elrab­lá­sa és az azzal össze­füg­gő bán­tal­ma­zás ügyé­ben - amely­ben az akkor 17 éves lány is vád­lott - fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te a vád.

Az  üggyel kap­cso­lat­ban a Fővá­ro­si Főügyész­ség által leg­utóbb kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:  https://ugyeszseg.hu/inditvany-a-deak-teri-kettos-emberoles-gyanusitottja-es-tarsa-letartoztatasanak-meghosszabbitasara-videoval-az-elfogasrol-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A rend­őr­ség leg­utób­bi, nyo­mo­zás lezá­rá­sá­ról szóló köz­le­mé­nye és az ahhoz kap­cso­ló­dó vide­ók link­jei itt érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/deak-teri-kettos-emberoles-befejezett-nyomozas