Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség az Újlak utcai emberölés ügyében

Az elkö­ve­tés ide­jén 17 éves fiú­val szem­ben aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te a vád.

Az ügy vád­lott­ja és a sér­tett ugyan­an­nak a buda­pes­ti gim­ná­zi­um­nak a tanu­ló­ja volt. Miu­tán meg­is­mer­ked­tek, a fiú udva­rol­ni kez­dett a nála egy évvel idő­sebb lány­nak, majd egy ideig kap­cso­lat­ban is vol­tak. A vád­lott fél­té­keny­sé­ge, és ebből adódó visel­ke­dé­se miatt azon­ban a lány végül 2017 októ­be­ré­ben sza­kí­tott vele.

A vád­lott a sér­tett dön­té­sét nem fogad­ta el, az eluta­sí­tást nem vette tudo­má­sul, a sza­kí­tást köve­tő­en sűrű tele­fon­hí­vá­sok­kal és üze­ne­tek­kel zak­lat­ta a lányt, így pró­bál­ta ráven­ni őt a kap­cso­lat fel­vé­te­lé­re. A sér­tett több­ször kérte volt barát­ját, hogy hagy­ja őt békén, egy­út­tal azon­ban attól is tar­tott, hogy a fiú eset­le­ge­sen kárt tesz magában.

A vád­irat sze­rint 2018. janu­ár 12-én a sér­tett egy busz­meg­ál­ló­ban talál­ko­zott a fiú­val,. Együtt busz­ra száll­tak és a vád­lott haza­kí­sér­te őt a XVII. kerü­le­ti lakó­ház­ba. A lép­cső­ház­ban foly­tat­ták a beszél­ge­tést, ami azon­ban egy idő után vitá­vá, majd vesze­ke­dés­sé fajult. Ennek során a vád­lott a háti­zsák­já­ból elő­vett egy kést, és azzal a fia­tal lányt súlyo­san bántalmazta.

A bán­tal­ma­zás követ­ke­zé­ben a sér­tett azon­nal elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét és a föld­re zuhant. Ekkor a vád­lott - őt a föl­dön hagy­va - kisza­ladt a házból.

A sér­tett halá­la elke­rül­he­tet­le­nül bekö­vet­ke­zett, éle­té­nek meg­men­té­sé­re nem volt esély.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben aljas indok­kal elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Élet­ko­rá­ra tekin­tet­tel, a vele szem­ben kiszab­ha­tó bün­te­tés felső hatá­ra 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van. A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi fenntartására.