Főoldal » Archív » Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti ügyvéd ellen bennfentes kereskedelem miatt

A vád sze­rint az ügy­véd egy vég­re­haj­tá­si eljá­rás­ban jutott hozzá olyan lénye­ges piaci infor­má­ci­ó­hoz, amely fel­hasz­ná­lá­sá­val ezután az érték­tőzs­dén jelen­tős hasz­not realizált.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy vég­re­haj­tá­si eljá­rás­ban az egyik hite­le­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság jogi kép­vi­se­lő­je­ként járt el, és ennek során benn­fen­tes infor­má­ci­ó­hoz jutott a Buda­pes­ti Értéktőzsdén.

A benn­fen­tes infor­má­ció (vagy­is a pia­con mások által még nem ismert, de nyil­vá­nos­ság­ra kerü­lé­se ese­tén az árfo­lyam jelen­tős befo­lyá­so­lá­sá­ra alkal­mas, lénye­ges infor­má­ció) az volt, hogy a vég­re­haj­tá­si eljá­rás­ban - ami­ben ő az egyik hite­le­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság jogi kép­vi­se­lő­je volt - az adós cég rész­vé­nye­it a vég­re­haj­tó nem árve­ré­sen, hanem meg­ha­tá­ro­zott áron és mennyi­ség­ben egy bró­ker­cé­gen keresz­tül fogja for­ga­lom­ba hozni. Az ügy­ben eljá­ró jogi kép­vi­se­lő­ként, ezen pozí­ci­ó­já­ból adó­dó­an, az ügy­véd a fen­ti­ek­ről még az infor­má­ció nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la előtt tudo­mást szerzett.

A vád sze­rint az ügy­véd ezen ada­tok isme­re­té­ben, a pénz­ügyi szol­gál­ta­tó­ján keresz­tül, a többi tőzs­dei befek­te­tőt meg­előz­ve, 2015. feb­ru­ár 13-án - a rész­vény­cso­mag érté­ke­sí­té­sé­nek nap­ját meg­elő­ző tőzs­dei keres­ke­dé­si napon - véte­li aján­la­tot tett a mint­egy 150 ezer dara­bos rész­vény­cso­mag fel­vá­sár­lá­sá­ra. A benn­fen­tes infor­má­ció bir­to­ká­ban, az adott áron a rész­vény­cso­mag meg­vá­sár­lá­sa ala­csony koc­ká­za­tú, és szá­má­ra rend­kí­vül ked­ve­ző befek­te­tést jelentett.

A véte­li ügy­let a rész­vé­nyek árfo­lya­mát mint­egy 20%-al emel­te meg. Az ügy­le­ten a vád­lott  - a rész­vény­ki­bo­csá­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság saját tőké­jét ala­pul véve - tény­le­ge­sen mint­egy 300 mil­lió Ft hasz­not realizált.

Az adás­vé­telt a piac­fel­ügye­le­ti ellen­őr­ző tevé­keny­sé­ge kere­té­ben a Magyar Nem­ze­ti Bank tárta fel és tett feljelentést.

A tör­vény sze­rint, aki benn­fen­tes infor­má­ci­ó­val keres­ke­dik, leg­fel­jebb három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, hatá­ro­zott időre az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást, továb­bá a vád­lot­tól lefog­lalt, az ügy­let­ben érin­tett rész­vény­cso­mag elkob­zá­sát is indítványozta.