Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a Budaörsi úti benzinkút rablás ügyében

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség egy 34 éves fér­fi­val, vala­mint 18 éves tár­sá­val szem­ben fegy­ve­re­sen és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

 A vád­irat sze­rint a két férfi 2016. augusz­tus 16-án a haj­na­li órák­ban meg­je­lent a XI. kerü­let, Buda­ör­si úti ben­zin­kút­nál azért, hogy onnan pénzt sze­rez­ze­nek. A vád­lot­tak masz­kot és sötét ruhá­za­tot visel­tek, egyi­kük egy for­gó­pisz­tolyt, míg társa egy kést tar­tott magá­nál, ami­vel meg­fe­nye­get­ték az alkalmazottakat.

Elő­ször a ben­zin­kút autó­mo­só­já­nál lép­tek oda az egyik alkal­ma­zott­hoz. A 34 éves vád­lott a kezé­ben tar­tott pisz­toly csö­vét a férfi hátá­hoz nyom­ta, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy indul­jon el a töl­tő­ál­lo­más üzlet­he­lyi­sé­gé­be, társa pedig pár lépés­re tőlük, a kezé­ben a kés­sel követ­te őket.

Az üzlet­ben tar­tóz­ko­dó másik alkal­ma­zott a fegy­ver lát­tán leder­medt a féle­lem­től, a fel­szó­lí­tás elle­né­re kép­te­len volt a pénz­tár­gép kinyi­tá­sá­ra, ezért azt a 34 éves táma­dó a kint­ről bekí­sért másik alkal­ma­zot­tal nyit­tat­ta ki, majd átug­rott a pul­ton, a kasszá­ból kivet­te a pénzt, majd az így meg­szer­zett mint­egy 85.000 forint­tal tár­sá­val együtt elme­ne­kült a helyszínről.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.