Főoldal » Hírek » Vádat emelt az ügyészség a Ferihegyi úti halált okozó közúti baleset ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 33 éves férfi kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban, a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve, egy elő­zés során fron­tá­li­san ütkö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tett gép­ko­csi­já­val. A fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 33 éves férfi - 2020. feb­ru­ár 4-én nap­köz­ben nagyobb mennyi­sé­gű koka­int fogyasz­tott, majd kábí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­pot­ban, az esti órák­ban, a XIX. kerü­let­ben, a Feri­he­gyi Repü­lő­tér­re veze­tő úton vezet­te a taxi üzemű sze­mély­gép­ko­csit úgy, hogy biz­ton­sá­gi övét sem csa­tol­ta be.

A vád­lott köz­le­ke­dé­se során a meg­en­ge­dett 70 km/h sebes­sé­get meg­ha­la­dó, mint­egy 130-135 km/h sebes­ség­hez köze­li sebes­ség­gel, az előt­te sza­bá­lyo­san, 50-60 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi elő­zé­sé­be kezdett.

A jár­mű­ve­ze­tés előtt elfo­gyasz­tott koka­in a vád­lott figyelő-vigyázó kész­sé­gét csök­ken­tet­te, ezért a vád­lott bódult álla­po­tá­ból adó­dó­an, nem tudta fel­mér­ni a köz­le­ke­dé­si hely­ze­tet, így azt, hogy az elő­zést biz­ton­sá­go­san végre tudja-e haj­ta­ni, illet­ve, hogy az elő­zés befe­je­zé­se után a jár­mű­vel biz­ton­sá­go­san vissza tud-e térni a meg­elő­zött gép­jár­mű elé.

Ennek elle­né­re a vád­lott átha­ladt a menet­irá­nya sze­rin­ti szem­köz­ti sávba, ahol ekkor tőle mind­össze 54 méter távol­ság­ban (a biz­ton­sá­gos elő­zés­hez szük­sé­ges 260-265 méter helyett) köz­le­ke­dett a sér­tett. A sér­tett férfi 55-60 km/h sebes­ség­gel haladt, vala­mint a sze­mély­gép­ko­csi­ban biz­ton­sá­gi övvel volt rögzítve.

A vád­lott autó­ja előtt hala­dó sofőr ész­lel­ve az őt előző vád­lot­tat, és a szem­ből érke­ző jár­mű­vet, las­sí­ta­ni kez­dett azért, hogy a vád­lott a jár­mű­ve elé vissza tud­jon térni. A vád­lott jelen­tős sebes­ség­túl­lé­pé­se miatt azon­ban a jár­mű­vek olyan gyor­san köze­lí­tet­tek egy­más­hoz, hogy a vád­lott a sofőr las­sí­tá­sa elle­né­re sem tudott a saját for­gal­mi sáv­já­ba visszatérni.

A sér­tett­nek a bal­eset érde­mi elhá­rí­tá­sá­ra lehe­tő­sé­ge nem volt, a vád­lott mint­egy 130-135 km/h sebes­ség­gel, a sér­tett által veze­tett autó ele­jé­nek ütközött.

A sér­tett gép­ko­csi­ja az ütkö­zés követ­kez­té­ben meg­pör­dül­ve, a sza­lag­kor­lát­nak csa­pó­dott, majd a sza­lag­kor­lá­ton átbuk­va, az ott lévő fás terü­le­ten egy köz­vi­lá­gí­tá­si osz­lop­nak ütköz­ve állt meg. A vád­lott által veze­tett jármű az ütkö­zés követ­kez­té­ben szin­tén meg­pör­dült, és a sza­lag­kor­lát­nak ütköz­ve, a for­ga­lom­mal szem­ben állt meg.

A sér­tett a bal­eset­ben olyan súlyos, az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek követ­kez­té­ben a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset­ben a vád­lott is megsérült.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit halált okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll.