Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a járművezetésre alkalmatlan fiatal felnőtt férfival szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal fel­nőtt férfi ellen, aki a KRESZ sza­bá­lya­it meg­szeg­ve Anna­völgy egyik utcá­ján a saját tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val elütöt­te az édes­ap­ját, aki az ütkö­zés követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett. 

A jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan vád­lott 2017. júni­us 3. nap­ján, 20 óra után Anna­völgy egyik utcá­já­ban köze­pe­sen ittas álla­pot­ban vezet­te a tulaj­do­ná­ban álló sze­mély­gép­ko­csit, ezt meg­elő­ző­en szó­vál­tás­ba keve­re­dett édes­ap­já­val, a későb­bi sér­tet­tel. A vád­lott köz­le­ke­dé­se során több­ször elha­ladt az adott útsza­ka­szon, amely során a sér­tett sörös­üveg­gel, vala­mint egy fa szék­kel dobta meg a jár­mű­vet, így annak első szél­vé­dő­jén, a bal­ol­da­lon 70x70 cen­ti­mé­ter nagy­sá­gú pók­há­lós törés ala­kult ki, mely a kilá­tást elő­re­fe­lé nézve erő­sen korlátozta.

A vád­lott ennek elle­né­re, ittas­sá­ga miatt nem állt meg az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val, hanem azzal meg­for­dult és 43-46 km/h közöt­ti sebes­ség­gel azon az úton haladt, ahol a sér­tett tartózkodott.

A vád­lott hala­dá­sa során – mivel a kilá­tá­sa jelen­tő­sen kor­lá­toz­va volt – a sze­mély­gép­ko­csit nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en vezet­te, ezért azzal rövid féke­zést köve­tő­en 37-40 km/h sebes­ség­gel a kiemel­ke­dő beton­sze­gély­re haj­tott és egy sze­mét­gyűj­tő edény­nek ütkö­zött. A sze­gély­re haj­tás­tól az autó meg­do­bó­dott, jobb olda­la meg­emel­ke­dett, eköz­ben a jobb első sár­vé­dő­vel elso­dor­ta a hát­ra­fe­lé lépő sér­tet­tet, aki a talaj­ra esett, rész­ben a sze­mély­gép­ko­csi alá került és a sér­tett tes­tét kis távol­sá­gon maga alatt tolta, majd a sze­mély­gép­ko­csi az ele­jé­vel 20 km/h sebes­ség­gel a füves terü­le­ten talál­ha­tó osz­lop­nak ütköz­ve érte el a bal­ese­ti véghelyzetét.

A sér­tett az ütkö­zés követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­ré­se­ket, tüdő­zú­zó­dást, vala­mint hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ ren­del­ke­zé­se­it, mely sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki­nek szer­ve­ze­té­ben nincs sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, vala­mint a köz­le­ke­dés­ben olyan jár­mű­vel sza­bad részt venni, amely­nek műszaki-, biztonsági- és kör­nye­zet­vé­del­mi jel­lem­zői meg­fe­lel­nek a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek­nek; továb­bá jár­mű­vel a for­gal­mi, az idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok­nak, továb­bá az útvi­szo­nyok­nak (az út vonal­ve­ze­té­sé­nek, az útbur­ko­lat minő­sé­gé­nek és álla­po­tá­nak) meg­fe­le­lő­en kell köz­le­ked­ni; figye­lem­mel kell lenni a jármű sajá­tos­sá­ga­i­ra, az uta­sok­ra és a rakományra.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben, amennyi­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, 1 év 2 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett, bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint 200.000,- Ft össze­gű pénz­bün­te­tést szab­jon ki, és a vád­lot­tat a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től 3 év idő­tar­tam­ra tilt­sa el.