Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a józsefvárosi benzinkútnál rabló férfi ellen

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint idén május­ban egy VIII. kerü­le­ti töl­tő­ál­lo­má­son rabolt.

A vád­irat sze­rint a 31 éves férfi 2016. május 05-én a kora haj­na­li órák­ban bement a VIII. kerü­let, Orczy úton lévő üzem­anyag­töl­tő állo­más üzlet­he­lyi­sé­gé­be, ahol az ott dol­go­zó sér­tet­tel közöl­te, hogy ez egy rab­lás, majd fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja át a kasszá­ban talál­ha­tó összes pénzt. Eköz­ben a vád­lott a kezét úgy tar­tot­ta a zse­bé­ben, hogy azt a sér­tett lőfegy­ver­nek nézze, majd rá is szólt azzal, hogy enge­del­mes­ked­jen, ne kell­jen őt lelő­nie.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett a kasszá­ban levő kész­pénz egy részét, 13.000 forin­tot átadott a vád­lott­nak, aki azt magá­hoz vette, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – mivel a vád­lott vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sül – 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.