Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a kőbányai álrendőr ügyében

A férfi pár hét­tel ezelőtt egy buda­pes­ti ren­dez­vé­nyen rend­őr­nek adta ki magát, és intéz­ke­dést szín­lel­ve elvet­te egy fia­tal férfi pénzét. 

A vád­irat sze­rint a 32 éves vád­lott 2017. decem­ber 10-én haj­nal­ban egy X. kerü­let­ben meg­tar­tott ren­dez­vé­nyen köve­tett egy fia­tal fér­fit a mos­dó­ba. A vád­lott itt elő­vet­te nem­zet­őr iga­zol­vá­nyát, ame­lyet fel­mu­tat­va rányi­tott a sér­tett­re a mosdó egyik fül­ké­jé­ben, miköz­ben hatá­ro­zot­tan és erő­tel­je­sen fel­szó­lí­tot­ta őt arra, hogy pakol­ja ki a zse­be­it és vet­kőz­zön le.  A sér­tett a fel­mu­ta­tott iga­zol­ványt rend­őr­sé­gi iga­zol­vány­nak hitte, az elkö­ve­tő­ről pedig azt, hogy való­ban rend­őr, ezért a fel­szó­lí­tás­nak ele­get tett. Elő­ször kipa­kol­ta a zse­be­it, majd később leve­tet­te a ruhá­it is. Az álrend­őr eköz­ben a sér­tet­tet a fal­hoz nyom­ta, a ruhá­za­tát ő maga is átku­tat­ta, majd végül kivet­te a férfi pénz­tár­cá­já­ban tar­tott 850 euró készpénzt.

Az intéz­ke­dést szín­le­lő férfi visel­ke­dé­se azon­ban idő­köz­ben gya­nús­sá vált a sér­tett­nek, aki ezért a rend­őri mivol­tát ille­tő­en kér­dő­re vonta a fér­fit és kérte, hogy újra mutas­sa meg neki az iga­zol­vá­nyát. A tet­ten ért elkö­ve­tő az eltu­laj­do­ní­tott pénz meg­tar­tá­sa érde­ké­ben ekkor meg­lök­te a sér­tet­tet, rácsap­ta a mel­lék­he­lyi­ség ajta­ját, és futva pró­bált elme­ne­kül­ni a helyszínről.

A sér­tett és bará­tai követ­ték az elkö­ve­tőt, miköz­ben érte­sí­tet­ték a fesz­ti­vál biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tát. A fér­fit végül a biz­ton­sá­gi őrök tar­tot­ták vissza a rend­őrök hely­szín­re érke­zé­sé­ig. A vád­lott­nál a rend­őrök meg­ta­lál­ták a nevé­re kiál­lí­tott nem­zet­őr iga­zol­ványt, a sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tott kész­pénzt pedig visszaadta.

A jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.