Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség egy budapesti ügyvéd ellen - FOTÓKKAL

A helyi önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­ként is műkö­dő ügy­véd­del szem­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség zsa­ro­lás, ügy­vé­di vissza­élés, kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a kép­vi­se­lő­ként is tevé­keny­ke­dő ügy­véd 2017 nya­rán egy örök­lé­si szer­ző­dés ügyé­ben járt el, amely­nek tár­gya egy buda­pes­ti ingat­lan volt.

Az örök­ha­gyó rövid időn belül bekö­vet­ke­zett halá­la után a vád sze­rint a vád­lott a szer­ző­dés sze­rin­ti örö­köst fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy az álta­la örö­költ ingat­lan ½ tulaj­do­ni hánya­dát 6.000.000 forin­tért - a valós érték­nél ala­cso­nyabb árért – adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel ruház­za át egy har­ma­dik személyre.

A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra, valós szer­ző­dés­kö­té­si szán­dék nél­kül az ingat­lan 1/2-ed tulaj­do­ni hánya­dá­nak eladá­sá­ról szóló adás­vé­te­li szer­ző­dést alá­ír­ta, az ingat­lan tulaj­don­jo­gá­nak átru­há­zá­sért pénzt nem kapott.

A szer­ző­dés sze­rin­ti tulaj­do­nos tulaj­don­jo­gá­nak bejegy­zé­sé­re - a sér­tett köz­be­avat­ko­zá­sa miatt - a Föld­hi­va­tal­nál végül nem került sor.

A buda­pes­ti nyo­mo­zó ügyé­szek 2017. decem­ber 15-én ház­ku­ta­tás­sal is egy­be­kö­tött akci­ót haj­tot­tak végre a ter­helt buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén, ahol ennek során kábí­tó­szert, vala­mint kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is találtak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. évben isme­rő­se­i­nek rend­sze­re­sen kínált és adott át külön­bö­ző – első­sor­ban speed, illet­ve Gina elne­ve­zé­sű - kábítószereket.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A ház­ku­ta­tás során készült néhány fotó, és az üggyel kap­cso­lat­ban köz­zé­tett koráb­bi ügyész­sé­gi saj­tó­anyag az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://ugyeszseg.hu/buncselekmenyek-gyanuja-miatt-orizetbe-vettek-egy-budapesti-ugyvedet-fotokkal/