Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség egy holokauszttagadó férfival szemben

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 68 éves férfi az egyik közös­sé­gi olda­lon meg­osz­tott cikk­hez írt hoz­zá­szó­lá­sá­val a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer bűne­it nyil­vá­no­san két­ség­be vonta. 

 A vád­irat sze­rint a vád­lott az egyik közös­sé­gi olda­lon 2016. janu­ár­ban egy más által meg­osz­tott, holo­kauszt­tal kap­cso­la­tos cikk­hez írt hoz­zá­szó­lá­sá­ban – annak tar­tal­ma sze­rint – azt állí­tot­ta, hogy a holo­kausz­tot való­já­ban nem a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer kép­vi­se­lői ter­vel­ték ki és hatá­roz­ták el, hanem a zsidó veze­tők, így a holo­kauszt­ra, mint a nácik által elkö­ve­tett nép­ir­tás­ra nem került sor.

A vád­lott ezzel a kom­ment­jé­vel a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer bűne­it nagy nyil­vá­nos­ság előtt két­ség­be vonta.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény leg­fel­jebb három évi sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­tett. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban a  fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, egy­út­tal a vég­re­haj­tás pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­té­sé­re tett indítványt.